Baptisan dina Ngaran Yesus
Baptisan dina Ngaran Yesus

Baptisan dina Ngaran Yesus

Dasar Kitab Suci Pikeun Baptisan

Pelayanan Yohanes sareng baptisan Yesus

Toret jeung kitab nabi-nabi aya nepi ka Yohanes - ti saprak harita Injil Karajaan Allah teh diuarkeun, jeung sarerea maksa asup ka dinya. ( Lukas 16:16 ) Yohanes, ngumumkeun baptisan tobat pikeun panghampura dosa. ( Lukas 3:2-3 ) Jalma-jalma nanya naha manéhna téh Kristus. ( Lukas 3:15 ) Yohanes negeskeun, yén manéhna ngabaptis ku cai tapi nu bakal datang sanggeus manéhna bakal ngabaptis ku Roh Suci jeung seuneu. ( Lukas 3:16 ) Sanggeus Yésus dibaptis ku Yohanes jeung ngadoa, Roh Suci lungsur sarta tetep aya dina manéhna. ( Lukas 3:21-22 ) Roh Yéhuwa aya dina manéhna, lantaran manéhna geus diistrénan pikeun ngawawarkeun Injil. (Lukas 4:18) Urang terang naon anu lumangsung di sakuliah Yudea sanggeus baptisan Yohanes ngumumkeun: kumaha Allah anointed Yesus urang Nasaret jeung Roh Suci jeung kakuatan jeung manéhna indit ngeunaan ngalakonan hade jeung nyageurkeun sakabeh jalma anu tertindas ku Iblis, pikeun Allah jeung manéhna. (Rasul 10:37-38) Nya anjeunna anu ku Yohanes ningali Roh turun sareng tetep, anu ngabaptis ku Roh Suci. ( Yoh. 1:33 ) Yésus ngomong ngeunaan murid-muridna, ”Ku baptisan anu ku Kami dibaptis, aranjeun bakal dibaptis. (Markus 10:39)

Pelayanan baptisan ngalangkungan Yesus

Yesus sareng murid-murid-Na nalika ngabaptis di padésan Yudea, sedengkeun Yohanes ogé ngabaptis sabab di dinya seueur cai, sareng jalma-jalma sumping sareng dibaptis. (Yohanes 3:22-24) Ahirna Yésus ngabaptis jeung ngajadikeun leuwih loba murid ti batan Yohanes (sanajan Yésus sorangan teu ngabaptis, tapi ngan murid-muridna). (Yohanes 4:1-2) Yésus nyatakeun, ”Kami teh jalan, jeung kabeneran, jeung kahirupan — Moal aya anu datang ka Rama lamun teu ngaliwatan Kami.” (Yohanes 14:6) Injil Yohanes ditulis supaya urang percaya yén Yésus téh Kristus, Putra Allah, sarta ku iman urang bisa hirup dina ngaranna. (Yohanes 20:31) Sakumaha geus ditulis yén Kristus kudu sangsara sarta dina poé katilu bangkit tina maot, ku kituna tobat pikeun panghampura dosa bakal diproklamasikeun dina ngaranna ka sadaya bangsa, mimitian ti Yerusalem. (Luk. 24:46-47) Yésus ngomong, ”Kaula geus dipaparinkeun sagala kakawasaan di sawarga jeung di bumi” jeung ”kaasup ka sakabeh bangsa, ku ngaran Kami, sangkan murid-muridna”. (Mateus 28:18-19 Eusebius)

Exhortations of Peter on Pentecost

Nalika kurnia Roh Suci parantos dicurahkeun dina dinten Pentakosta, Petrus ngumumkeun, "Ku sabab éta, urang Israil kedah terang yén Allah parantos ngajantenkeun anjeunna Gusti sareng Kristus, nyaéta Yesus anu anjeun salib. (Rasul 2:36) Jalma-jalma nu ngadéngé éta hégér jeung nanya, ”Naon nu kudu urang laksanakeun”? (Rasul 2:37) Ceuk Petrus ka maranéhna, ”Tobat jeung kudu dibaptis ku pajenengan Yésus Kristus, supaya dosa-dosa dihampura, sarta aranjeun bakal meunang kurnia Roh Suci. (Rasul 2:38) Ku loba kecap séjén manéhna méré kasaksian jeung terus ngajurung maranéhna, saurna, ”Salametkeun diri aranjeun ti angkatan bengkok ieu.” (Rasul 2:40) Jadi jalma-jalma anu narima pangandika-Na dibaptis, sarta dina poé éta aya kira-kira tilu rébu jiwa. (Rasul 2:41) Maranéhna ngabaktikeun diri kana pangajaran rasul-rasul jeung pergaulan, pikeun ngabagi-bagi roti jeung ngadoa. (Rasul 2:42) Jeung unggal poé, Yéhuwa nambahan jumlah jalma-jalma nu disalametkeun. ( Rasul 2:47 )

Baptisan jalma percaya di Samaria

Nalika jalma-jalma anu ngadéngé Pilipus ngahutbah Injil ngeunaan Karajaan Allah sareng nami Yesus Kristus sareng percanten, aranjeunna dibaptis, lalaki boh awéwé. (Rasul 8:12) Rasul-rasul di Yérusalém ngadéngé yén Samaria geus narima firman Allah sarta dikirim ka aranjeunna Petrus jeung Yohanes, (Rasul 8:14) anu turun sarta ngado'a pikeun aranjeunna sangkan aranjeunna bisa nampa Roh Suci (Rasul 8). 15:8) sabab ngan ukur dibaptis dina nami Gusti Yesus. (Rasul-rasul 16:8) Sareng nalika aranjeunna numpangkeun panangan ka aranjeunna, aranjeunna nampi Roh Suci. ( Rasul 17:XNUMX )

Peter maréntahkeun ka kapir pikeun dibaptis dina nami Yesus

Waktu Petrus ngahutbah ka bangsa-bangsa lain, Roh Suci turun ka sakur anu ngadenge pangandika eta. (Rasul 10:44) Jalma-jalma nu disunat kacida héranna lantaran kurnia Roh Suci dicurahkeun ka bangsa-bangsa lain. (Rasul 10:45) Maranéhna ngadéngé maranéhna nyarita ku basa roh jeung ngagungkeun Allah. (Rasul 10:46) Pétrus nyatakeun, ”Naha aya anu nahan cai pikeun ngabaptis jalma-jalma ieu, anu parantos nampi Roh Suci sapertos urang?” ( Rasul 10:47 ) Ku kituna manéhna maréntahkeun maranéhna pikeun dibaptis dina nami Yesus Kristus. ( Rasul 10:48 )

Da'wah Paul ngeunaan baptisan dina nami Yesus

Nalika Paulus ngawawar di Epesus, anjeunna mendakan sababaraha murid sareng nyarios ka aranjeunna, "Naha anjeun nampi Roh Suci nalika anjeun percanten?" ( Rasul 19:2 ) Waktu maranéhna nganggap yén maranéhna dibaptis kana baptisan Yohanes, Paulus ngomong, ”Yohanes ngabaptis ku baptisan tobat, nitah jalma-jalma supaya percaya ka nu bakal datang sanggeus manéhna, nya éta Yésus.” (Rasul 19:3-4) Sanggeus ngadéngé éta, maranéhna dibaptis dina jenengan Gusti Yésus. (Rasul-rasul 19:5) Sanggeus Paulus numpangkeun panangan ka maranehna, Roh Suci turun ka maranehna, tuluy maranehna mimiti nyarita ku basa-basa jeung nubuat. ( Rasul 19:6 )

Kami dikubur sareng Kristus dina baptisan kana maot

Mu'min kudu tobat sarta dibaptis dina nami Yesus Kristus pikeun panghampura dosa, kalawan harepan yén maranéhna bakal nampa kurnia Roh Suci. (Rasul 2:38) Urang kabéh nu geus dibaptis jadi Kristus Yésus dibaptis kana pupusna. (Rum 6:3) Ku sabab kitu urang dikubur jeung Anjeunna ku baptisan kana pupusna, supaya, sakumaha Kristus digugahkeun ti nu maraot ku kamulyaan Rama, urang ogé bisa hirup dina kahirupan anyar. (Rum 6:4) Sabab lamun urang geus ngahiji jeung Mantenna dina pupusna kawas Mantenna, urang pasti bakal ngahiji jeung Mantenna dina pihudangeunana kawas Mantenna. (Rum 6:5) Dina Anjeunna urang disunat ku sunat tanpa leungeun ku cara ngaleungitkeun awak daging, ku sunat Kristus. (Kolosa 2:11) Urang dikubur bareng jeung Mantenna dina baptisan, di mana urang ogé dihudangkeun jeung Mantenna lantaran iman kana kakawasaan Allah, anu ngahirupkeun Anjeunna ti nu maraot. (Kolosa 2:12)

Kritikal Baptisan dina nami Yesus

Urang teu kudu dibaptis dina ngaran séjén, salaku Kristus teu dibagi, jeung teu aya nu séjén disalib pikeun urang. (1 Korinta 1:13) Urang dikumbah, disucikeun, dibenerkeun ku jenengan Gusti Yesus Kristus jeung ku Roh Allah urang. (1 Korinta 6:11) Kasalametan Nuh kapanggih ngaliwatan cai, jeung baptisan, pakait jeung ieu, ayeuna nyalametkeun urang, lain salaku panyabutan kokotor tina awak tapi salaku banding ka Allah pikeun hate nurani alus, ngaliwatan jadian. Yesus Kristus. (1 Petrus 3:20-21) Doktrin dasar Kristus nyaéta pondasi tobat tina pagawéan anu maot sareng iman ka Allah sareng doktrin baptisan sareng numpangkeun panangan. ( Ibrani 6:1-2 Lamsa ) Jalma-jalma anu sakali-kali turun kana baptisan sarta geus ngarasakeun kurnia ti sawarga sarta geus narima Roh Suci sarta geus ngarasakeun firman Allah jeung kakawasaan jaman nu bakal datang. – diharepkeun tetep dina tobat. ( Ibrani 6:4-6 Lamsa ) Tobat jeung kudu dibaptis dina jenengan Yésus Kristus pikeun panghampura dosa Sadérék. (Rasul 2:38) Yesus mangrupikeun batu pondasi sareng teu aya kasalametan dina saha waé, sabab teu aya nami sanés di handapeun langit anu dipasihkeun ka manusa anu ku urang kedah disalametkeun. ( Rasul 4:11-12 ) Sing saha anu percaya jeung dibaptis bakal disalametkeun, tapi anu henteu percaya bakal dihukum. (Markus 16:16)

 ,

Manual Rujukan Baptisan

A presentasi pfd nyadiakeun tinjauan baptisan Kristen nurutkeun doktrin Rasul '(Rasul 2:38), significance tina baptisan dina nami Yesus, sarta outline pikeun upacara baptisan.


SDasar criptural pikeun Baptisan Cai dina Ngaran Yesus 

Lukas 16:16 (ESV) 

 "Hukum sareng para Nabi dugi ka Yohanes; ti saprak éta warta hadé ngeunaan karajaan Allah diwartakeun, sareng sadayana maksa jalan ka dinya.

Lukas 3: 2-3 (ESV) 

 firman Allah sumping ka Yohanes bin Zakaria di padang gurun. Sareng anjeunna angkat ka penjuru wilayah Yordan, ngumumkeun baptisan tobat pikeun ngahampura dosa.

Lukas 3: 15-16 (ESV) 

Salaku jalma anu diarepkeun, sareng sadayana aya anu naroskeun dina haténa ngeunaan John, naha anjeunna tiasa janten Al Masih, Yohanes ngajawab ka sadayana, saurna, "Kuring ngabaptis anjeun ku cai, tapi anjeunna anu langkung kawasa ti kuring bakal sumping, tali sendal na saha kuring henteu pantes pikeun dicabut. He bakal ngabaptis anjeun sareng Roh Suci sareng seuneu.

Lukas 3: 21-23 (ESV)

Ayeuna nalika sadaya jalma dibaptis, sareng nalika Yesus ogé parantos dibaptis sareng nuju ngadoa, langit dibuka, sareng Roh Suci turun ka anjeunna dina bentuk awak, siga japati; sareng hiji sora datang ti sawarga, "Anjeun Putra Kami anu dipikacinta; sareng anjeun kuring ogé resep. Yesus, nalika ngamimitian mentri, yuswa sakitar tilu puluh taun

Lukas 4: 18-19 (ESV) 

 "Ruh Gusti aya ka kuring, sabab anjeunna geus anointed kuring pikeun ngembarkeun berita anu hadé pikeun jalma miskin. Anjeunna parantos ngutus ka Kami nyebarkeun kamerdekaan ka anu nyulik sareng ngahijikeun deui panon pikeun jalma buta, pikeun ngabébaskeun jalma-jalma anu ditindes, pikeun ngumumkeun taun ni'mat Gusti. "

Markus 10: 37-40 (ESV)

Sareng aranjeunna nyarios ka anjeunna, "Pasihkeun kami linggih, hiji di katuhu anjeun hiji hiji di kénca anjeun, dina kamulyaan anjeun." Yesus nyarios ka aranjeunna, "Anjeun henteu terang naon anu anjeun naroskeun. Naha anjeun sanggup nginum cangkir anu kuring inum, atanapi dibaptis ku baptisan anu kuring dibaptis? " Sareng aranjeunna nyarios ka anjeunna, "Kami sanggup." Sareng Yesus nyarios ka aranjeunna, "Cangkir anu kuring inum anjeun bakal diinum, sareng ku baptisan anu kuring dibaptis, anjeun bakal dibaptis, tapi pikeun linggih di belah katuhu kuring atanapi di kénca kuring sanés milik kuring, tapi éta nyaéta pikeun anu parantos disiapkeun. "

Yohanes 1: 25-27 (ESV) 

Aranjeunna naros ka anjeunna, "Teras kunaon anjeun ngabaptis, upami anjeun sanés nu Kristus, atanapi Élia, boh Nabi? ” Yohanes ngajawab ka aranjeunna, "Kuring ngabaptis ku cai, tapi di antara anjeun aya anu teu anjeun terang anjeunna anu sumping saatos kuring, tali sendal na anu kuring henteu pantes dicandak. "

Yohanes 1: 29-34 (ESV) 

Isukna anjeunna ningal Yesus sumping ka Anjeunna, teras nyarios, "Ieu Anak Domba Allah, anu mupus dosa dunya! Ieu anjeunna anu ceuk kuring, 'Saatos kuring datang saurang lalaki anu pangkat sateuacan kuring, sabab anjeunna sateuacan kuring.' Kuring sorangan henteu terang anjeunna, tapi pikeun tujuan ieu kuring datang ngabaptis ku cai, supaya anjeunna diturunkeun ka Israil. " Sareng Yohanes nyaksian: "Kuring nempo Roh turun ti sawarga kawas japati, sareng éta tetep aya dina anjeunna. Kuring sorangan henteu terang anjeunna, tapi anjeunna anu ngutus kuring ngabaptis ku cai nyarios ka kuring, 'Anjeunna anu anjeun ningali Roh turun sareng tetep, ieu anjeunna anu ngabaptis sareng Roh Suci. ' Sareng kuring parantos ningali sareng nyaksian yén ieu Putra Allah. "

Yohanes 3: 22-24 (ESV) 

Saatos ieu Yesus sareng murid-muridna angkat ka padesaan Judean, sareng anjeunna tetep aya sareng maranehna sareng nuju ngabaptis. Yohanes ogé ngabaptis di Aenon caket Salim, kusabab cai seueur di dinya, sareng jalma-jalma datang sareng dibaptis (sabab Yohanes henteu acan ditibanan panjara).

Yohanes 4: 1-2 (ESV)

Ayeuna nalika Yesus terang yén urang Parisi parantos nguping yén Isa ngadamel sareng ngabaptis langkung murid ti Yohanes (Sanaas nyalira Yesus dibaptiskeun sanés, tapi ngan murid-murid),

Yohanes 14:6 (ESV)

Yesus nyarios ka anjeunna, "Kami jalan, sareng bebeneran, sareng kahirupan. Teu aya anu datang ka Rama kajaba ku kuring. "

Yohanes 20:31 (ESV)

"Tapi ieu dituliskeun supaya anjeun percaya yén Isa teh Al Masih, Putra Allah, sareng ku percaya anjeun bakal ngagaduhan kahirupan dina namina. "

Lukas 24: 46-47 (ESV)

"Kitu anu diserat, yén Al Masih kedah sangsara sareng dina dinten katilu gugah tina maot, sareng yén tobat pikeun pangampunan dosa kedah dinyatakeun dina namina ka sadaya bangsa, mimitian ti Yerusalem.

Rasul 2: 36-42 (ESV)

Janten sadayana kulawarga Israil terang pastina yén Allah parantos ngajantenkeun anjeunna janten Gusti sareng Kristus, Isa ieu anu anjeun nyalibkeun. " Ayeuna nalika aranjeunna nguping ieu, aranjeunna keuheul pisan, sareng nyarios ka Pétrus sareng sésana rasul, "Saderek, naon anu kedah urang lakukeun?" Sareng Pétrus nyarios ka aranjeunna, "Tarobat sareng dibaptikeun unggal anjeun dina nami Yesus Kristus pikeun panghampura dosa anjeun, sareng anjeun bakal nampi kurnia Roh Suci. Kusabab jangji pikeun anjeun sareng murangkalih anjeun sareng sadayana anu jauh, saha-saha anu disaur ku Pangéran Allah urang pikeun dirina. " Sareng ku seueur kecap sanésna anjeunna nyakseni sareng teras ngadorong aranjeunna, nyarios, "Nyalametkeun diri anjeun tina generasi anu bengkok ieu." Janten anu nampi pangandika na dibaptis, sareng ditambihan dinten éta sakitar tilu rébu jiwa. Sareng aranjeunna kumawula kana ajaran rasul sareng silaturahmi, kana meupeuskeun roti sareng doa.

Rasul 4: 11-12 (ESV) 

Yesus ieu mangrupikeun batu anu ditolak ku anjeun, tukang ngawangun, anu parantos janten batu juru. Sareng aya kasalametan teu aya batur, sabab aya euweuh ngaran séjén handapeun surga dipasihan ka manusa anu ku urang kedah disalametkeun. "

Rasul 8: 12-17 (ESV)

Tapi nalika aranjeunna percanten ka Pilipus nalika anjeunna ngawartakeun berita anu hadé ngeunaan karajaan Allah sareng nami Yesus Kristus, aranjeunna dibaptis, boh lalaki boh awéwé. Bahkan Simon nyalira percaya, sareng saatos dibaptis anjeunna teras sareng Pilipus. Sareng ningali tanda-tanda sareng kaajaiban anu hébat dilakukeun, anjeunna kagum. Ayeuna nalika rasul-rasul di Yerusalem ngadangu yén Samaria parantos nampi pangandika Allah, aranjeunna ngutus ka aranjeunna Pétrus sareng Yohanes, anu turun sareng ngadoa pikeun aranjeunna supaya aranjeunna nampi Roh Suci, sabab anjeunna henteu acan murag ka salah sahiji diantara aranjeunna, tapi aranjeunna nembé dibaptis dina nami Gusti Yesus. Teras aranjeunna neundeun leungeun kana aranjeunna sareng aranjeunna nampi Roh Suci.

Rasul 10: 37-38 (ESV)

anjeun sorangan terang naon anu kajantenan di sakumna Yudéa, mimitian ti Galiléa saatos baptisan anu diumumkeun ku Yohanes: kumaha Gusti ngucap Yesus tina Nasaret ku Roh Suci sareng kakuatan. Anjeunna milampah ngalaksanakeun kahadéan sareng nyageurkeun sadayana anu ditindas ku setan, sabab Gusti sareng anjeunna.

Rasul 10: 44-48 (ESV)

Nalika Pétrus masih nyarioskeun hal-hal ieu, Roh Suci murag ka sadayana anu nguping éta kecap. Sareng jalma-jalma anu iman ti anu disunatan anu sumping sareng Pétrus kagum, sabab kurnia Roh Suci dituang ka bangsa sanés ogé. Pikeun aranjeunna nguping aranjeunna nyarios dina basa ibu sareng muji sukur ka Gusti. Teras Petrus nyatakeun, "Naha aya anu nahan cai pikeun ngabaptis jalma-jalma ieu, saha anu nampi Roh Suci sapertos urang? ” Sareng anjeunna maréntahkeun aranjeunna supaya dibaptis dina nami Yesus Kristus... 

Rasul 19: 2-7 (ESV)

Sareng saurna ka aranjeunna, "Naha anjeun nampi Roh Suci nalika percanten?" Sareng aranjeunna nyarios, "Henteu, kami bahkan henteu kantos nguping yén aya Roh Suci." Sareng saurna, "Kana naon maka anjeun dibaptis?" Aranjeunna nyarios, "Kana baptisan Yohanes." Sareng Paulus nyarios, "Yohanes ngabaptis ku baptisan tobat, nyarios ka jalma-jalma pikeun percanten ka anu bakal datang saatos anjeunna, nyaéta, Yesus."Ngadangu ieu, aranjeunna dibaptis dina nami Gusti Yesus. Sareng nalika Paulus ngasongkeun panangan ka aranjeunna, Roh Suci sumping kana aranjeunna, sareng aranjeunna mimiti nyarios ku basa-basi sareng ngarasula. Aya sakitar dua belas lalaki sadayana. 

Rum 6: 2-5 (ESV)

Kumaha urang anu maot kana dosa tetep hirup di dinya? anjeun henteu terang yén urang sadayana anu ngagaduhan parantos dibaptis kana Kristus Yesus dibaptis kana pupusnaKu sabab kitu urang dikubur sareng anjeunna ku baptisan kana maot, dina urutan anu, sapertos Kristus diangkat ti nu maraot ku kamulyaan Rama, urang ogé bisa leumpang dina kahirupan anyar. Kusabab upami urang parantos ngahiji sareng anjeunna dina maot sapertos anjeunna, urang pasti bakal ngahiji sareng anjeunna dina kiamat sapertos na.

Kolosa 2: 11-14 (ESV)

"Dina anjeunna ogé anjeun disunat sareng sunatan anu henteu dilakukeun ku panangan, ku cara miceun awak daging, ku sunatan Kristus, parantos dikubur sareng anjeunna dina baptisan, di mana anjeun ogé dibangkitkeun sareng anjeunna ku jalan iman ka perkawis Gusti anu kuat, anu ngahirupkeun anjeunna tina maot. Sareng anjeun, anu maot dina ngalanggar hukum anjeun sareng henteu disunat tina daging anjeun, Gusti ngahirupkeun sareng anjeunna, parantos ngahampura urang sadaya kalepatan urang, ku ngabatalkeun catetan hutang anu nangtung ngalawan kami kalayan tuntutan hukumna. Ieu anjeunna sisihkan, dipaku kana kayu salib. "

1 Korinta 1:13 (ESV) 

"Naha Kristus dibagiNaha Paulus disalibkeun kanggo anjeun? Oh naha anjeun dibaptis dina nami Paul?

1 Korinta 6:11 (ESV)

"Tapi anjeun dikumbah, anjeun disucikeun, anjeun diyakinkeun dina nami Gusti Yesus Kristus sareng ku Ruh Allah urang. "

1 Petrus 3: 18-22 (ESV)

"Kanggo Kristus ogé sangsara sakali pikeun dosa, jalma bener pikeun jalma-jalma teu bener, yén anjeunna tiasa nyandak urang ka Allah, dihukum dina daging tapi dijantenkeun hirup dina roh, dimana anjeunna angkat sareng ngumumkeun roh-roh di panjara, kusabab aranjeunna baheulana henteu nurut, nalika kasabaran Gusti ngantosan di jaman Nuh, nalika Parahu disiapkeun, anu sababaraha urang, nyaéta dalapan jalmi, dibawa aman ngaliwatan cai. Baptisan, anu saluyu sareng ieu, ayeuna nyalametkeun anjeun, sanés salaku panyabutan kokotor tina awak tapi salaku panyambat ka Gusti pikeun nurani anu hadé, ngaliwatan kebangkitan Yesus Kristus, Anu parantos lebet ka sawarga sareng aya di sisi katuhu Allah, kalayan malaikat, otoritas, sareng kakawasaan parantos dipilampah ku anjeunna.

Ibrani 6: 1-8 (Aramaic Peshitta, Lamsa)

1 Ku sabab eta, hayu urang ninggalkeun kecap dasar Kristus, sareng hayu urang teraskeun kana kasampurnaan. Naha anjeun deui nempatkeun dasar sejen pikeun tobat tina amal kaliwat jeung pikeun iman ka Allah? 2 Jeung pikeun doktrin baptisms jeung pikeun numpangkeun leungeun jeung pikeun hudangkeun nu maraot jeung pikeun judgment langgeng? 3 Upami Gusti ngijinkeun, urang bakal ngalakukeun ieu. 4 Tapi ieu moal mungkin pikeun jalma anu sakali dibaptis, 5 sareng parantos ngaraosan kurnia ti surga sareng parantos nampi Roh Suci, sareng parantos ngaraosan pangandika Allah anu hadé sareng kakawasaan dunya anu bakal datang, 6 pikeun aranjeunna. dosa deui jeung jadi renewed deui ku tobat, maranéhanana crucify Putra Allah kadua kalina jeung nempatkeun manéhna muka éra. 7 Pikeun bumi anu nginum cai hujan anu seueur pisan ka dinya, sareng ngahasilkeun pepelakan anu mangpaat pikeun anu dipelakan, nampi berkah ti Allah; 8 Tapi lamun aya cucuk jeung jukut, eta ditolak jeung teu jauh tina dihukum; sarta ahirna pepelakan ieu bakal kaduruk. 

Markus 16:16 (ESV) 

Saha anu percaya sareng dibaptis bakal disalametkeun, tapi sing saha anu henteu percanten bakal dikutuk

Ngaran Yesus

Yesus dina Bahasa Asli

Ibrani: Yeshua, Y'suah atanapi Yehoshua (ישוע atanapi יְהוֹשֻׁעַ)

Aram: Yeshuʿ atanapi Yisho (ܝܫܘܥ)

Yunani: Jesosysous (Ἰησοῦς)

Latin: Iesu

Hartosna nami Isa

Aya sababaraha rupa usulan ngeunaan hartos étimologis tina nami Yəhôšuaʿ (Yosua, Ibrani: יְהוֹשֻׁעַ), kalebet Yehu / Y Caraah ngahemat, (mangrupikeun) kasalametan, (mangrupikeun) panyambat, mangrupikeun panyambat -tabung, (mangrupikeun) bantosan-bantosan, (mangrupikeun bantosan kuring).

Ngaran Yunani Iesous asalna tina basa Ibrani / Aram sareng hartosna "dukun atanapi dokter, sareng juru salamet."

Variasi nami Yesus dina basa Inggris

John Wycliffe (1380an) nganggo éjahan Ihesus sareng ogé nganggo Ihesu. Tyndale dina abad ka-16 gaduh sakapeung Iesu. Versi King James 1611 nganggo Iesus sapanjang, paduli sintaksisna. 'J' pernah janten varian 'I'. 'J' sareng 'I' henteu dianggap mangrupikeun serat anu misah dugi ka 1629 Cambridge 1st Revisi King James Bible dimana "Yesus" muncul. Jesu sumping kanggo dianggo dina basa Inggris, khususna kanggo lagu-lagu pujian.

Jesu (/ ˈdʒiːzuː / JEE-zoo; tina basa Latin Iesu) kadang dianggo salaku vokal Yesus dina basa Inggris.

Yesus mangrupikeun Modél pikeun Kasalametan Urang

Yesus pupus, dimakamkeun sareng dihirupkeun deui tina maot (1 Korinta 15: 1-4)

 • Tobat nyaéta simbol tina maot
 • Baptisan cai mangrupikeun simbolis tina kuburan
 • Nampi Roh Suci mangrupikeun simbol tina diangkat tina maot (lahir deui)

Urang kedah maot sareng dikubur sareng Kristus sahingga urang tiasa jalan dina kahirupan anyar. (Rum 6: 2-4)

 • Urang maot pikeun dosa / tobat (Rom 6: 2)
 • Kami dikubur sareng Kristus dina baptisan (Rom 6: 2-4, Kol 2: 11-14)
 • Kami dilahirkeun deui ku nampi Spir Suci anu negeskeun harepan urang dina kabangkitan tina maot (Rom 6: 4)
 • Kami yakin yén upami kami maot sareng dikubur sareng Kristus, kami ogé bakal diageungkeun sareng Kristus

Naha Baptisan dina Ngaran Yesus?

 
 • Kami dikubur sareng Kristus dina baptisan (Rom 6: 2-4, Kol 2: 11-14)
 • Yesus mangrupikeun Kristus (Mesias), Putra Allah (Lukas 4:41, Yohanes 4: 25-26, Yohanes 20:31)
 • Ngaliwatan Yesus urang nampi adopsi salaku putra-putra Gusti (Rom 8:29, Gal 4: 4-5, Efe 1: 5, Heb 2: 8-13)
 • Yesus mangrupikeun hiji-hijina nami anu dipasihkeun diantara urang ku urang supaya urang tiasa disalametkeun. (Yohanes 4: 11-12, Yohanes 4:16, Rasul 4: 11-12, Rasul 10: 42-43)
 • Rama cinta ka Yesus sareng parantos masrahkeun sagala rupa ka anjeunna (Yohanes 3: 35, Yohanes 13: 3, Yohanes 17: 2, Mat 28:18, 1 Kor 15:27)
 • Yesus mangrupikeun perantara antara Gusti sareng manusa (1Tim 2: 5-6, Heb 8: 6, Heb 9:15, Ibr 12:24)
 • Yesus mangrupikeun Rosul sareng Imam Agung pikeun pangakuan urang (Heb 2:17, Heb 3: 1-6, Ibr 4: 14-15, Ibr 5: 5-6, Heb 7:26, Ibr 8: 1-2, Heb 9:24, Ibr 10: 19-21)
 • Gusti parantos ngagungkeun Yesus langkung luhur ti sadaya nami anu sanés (Pil 2: 8-11, Efe 1: 20-22, Rasul 2:36, Rasul 5: 30-31, 1 Kor 8: 5-6, Rom 10: 9-13)
 • Gusti parantos nunjuk Yesus janten hakim di dunya (Rasul 10:42, Rasul 17: 30-31, 2 Kor 5:10)
 • Yesus mangrupikeun rencana anu disumputkeun mangabad-jaman di Allah pikeun ngahijikeun sagala rupa pikeun dirina (Ép 1: 3-11, Epe 3: 9-11, 1Tes 5: 9-10, 2 Tim 1: 8-10)

Naha henteu ngabaptis "dina nami Rama, sareng Putra, sareng Roh Suci?"

 • Aya seueur alesan anu kuat pikeun ngabaptis dina nami Yesus, sakumaha dicatet dina bagian-bagian di luhur
 • Ngabaptis dina rumus trinitér kaleungitan hartos simbolis tina maot sareng dikubur sareng Kristus
 • Yesus mangrupikeun nami ku urang ngagaduhan aksés ka Rama sareng nampi Roh Suci
 • Dina buku Kisah Para Rasul, anu nyaritakeun kamekaran garéja mimiti, para rasul ngan ukur nyebarkeun baptisan nami Yesus sareng dibaptis dina nami Yesus
 • Kristen pangpayunna dina abad ka-1 sareng awal ka 2 dibaptis nganggo nami Yesus
 • Bapa-bapa garéja mimiti ngabuktoskeun yén baptisan namina Yesus tiasa ditampi (salaku alternatip pikeun formula trinéritip Matt 28:19)
 • Beasiswa modéren negeskeun yén rumus triniter Matt 28:19 sigana henteu asli pikeun Mateus tapi ditambih engké

Bukti Eusebius

 • Eusebius Pamphili, atanapi Eusebius ti Caesarea lahir kira-kira 270 Maséhi sareng pupus sakitar 340 Maséhi
 •  Eusebius, anu sumangetna urang ngahutang seueurna anu dipikaterang ngeunaan sajarah Perjanjian Anyar ”(Dr. Westcott, Survei Umum Sejarah Canon tina Perjanjian Anyar, halaman 108).
 • "Eusebius, guru Yunani anu pangageungna di Garéja sareng teologis anu paling dikenal dina waktosna ... damel teu liren pikeun narima kecap murni tina Perjanjian Anyar sabab asalna ti para Rosul. Eusebius… ngandelkeun ukur kana naskah kuno ”(EK di Christadelphian Monatshefte, Agustus 1923; Datang Fraternal, Juni 1924)
 • "Eusebius Pamphilius, Uskup Kaisaréa di Paléstina, jalma anu seueur maca sareng édisi, sareng jalma anu ngagaduhan kamasyhuran abadi ku pagawéanana dina sajarah gareja, sareng di cabang-cabang pembelajaran teologis anu sanés."… Anjeunna cicing dina kaakraban anu hébat sareng syuhada Pamphilius, saurang jalma anu terang sareng taat di Kaisarea, sareng pangadeg perpustakaan anu lega di ditu, ti mana Eusebius nampi seueur pembelajaran na. " (JL Mosheim, catetan catetan édisi).
 • Dina perpustakaanna, Eusebius kedah biasa nangkep codéka Injil anu langkung lami ku dua ratus taun tibatan anu pangpayunna ti uncial anu urang ayeuna aya di perpustakaan urang ” (Jurnal Hibbert, Oktober., 1902)
 • Eusebius mangrupikeun saksi tina Buku Mateus anu teu robih anu sigana salinan awal caket kana Mateus aslina.
 • Eusebius ngadugikeun buku awal Mateus anu anjeunna kagungan di perpustakaan di Caesarea. Eusebius ngawartosan ka urang ngeunaan pangandika Yesus anu leres-leres ka murid-murid na dina téks aslina tina Mateus 28:19: "Kalayan hiji kecap sareng sora Anjeunna nyarios ka murid-murid-Na:" Pergi, jantenkeun murid-murid ti sagala nagara nganggo Asma Kami, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala rupa naon anu kuring paréntahkeun ka anjeun.
 • MSS anu diwariskeun Eusebius ti luluhurna, Pamphilus, di Caesarea di Paléstina, sababaraha sahenteuna nyimpen bacaan aslina, anu teu aya anu nyebatkeun Baptis atanapi Rama, Putra, sareng Roh Suci. " Kabuktosan yén ieu téks anu dipendakan ku Eusebius dina kodik kuno pisan anu dikumpulkeun lima puluh dugi ka saratus lima puluh taun sateuacan lahirna ku anu ngaheulaan na (FC Conybeare, Hibbert Journal, 1902, p 105)

Petikan ti Eusebius (300-336 M)

Buktina Injil (Demonstratio Evangelica)

Buku III, Bab 7, 136 (iklan), kc. 157

"Tapi nalika murid-murid Yesus paling dipikaresep nyarios kitu, atanapi mikir sapertos kitu, tuan ngabéréskeun kasusahna, ku ditambahan hiji kalimat, nyarios yén aranjeunna kedah jaya" Dina nami abdi. " Sareng kakuatan nami-Na anu hébat pisan, saur Rosul nyarios: "Gusti parantos masihan anjeunna nami anu saluhureun unggal ngaran, yen dina nami Yesus unggal tuur kedah ruku, tina hal-hal di langit, sareng hal-hal di bumi, sareng hal-hal di handapeun bumi, "Anjeunna nunjukkeun kaunggulan kakuatan dina Ngaran-Na disumputkeun ti balaréa nalika Anjeunna nyarios ka murid-murid-Na:"Buka, sareng jantenkeun murid ti sadaya bangsa dina nami abdi. " Anjeunna ogé paling akurat ramalan masa depan nalika Anjeunna nyarioskeun: "pikeun Injil ieu mimitina kudu diwartakeun ka sadaya dunya, pikeun saksina pikeun sadaya bangsa."

Buku III, Bab 6, 132 (a), kc. 152

Kalayan hiji kecap sareng sora Anjeunna nyarios ka murid-murid-Na: "Buka, sareng jantenkeun murid ti sadaya bangsa dina nami abdi, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala hal naon anu Kuring paréntahkeun ka anjeun, ”…

Buku III, Bab 7, 138 (c), kc. 159

Kuring kapaksa teu tiasa mundur pikeun ngaléngkah deui léngkah kuring, sareng milarian tujuanana, sareng ngaku yén aranjeunna ngan ukur tiasa hasil dina usahana anu berani, ku kakuatan anu langkung ilahi, sareng langkung kuat tibatan manusa sareng kerjasama di Anjeunna Anu nyarios ka aranjeunna; "Jantenkeun murid ti sadaya bangsa dina nami abdi. "

Buku IX, Bab 11, 445 (c), kc. 175

Sareng Anjeunna nawar murid-Na nyalira saatos ditolak, "Buka ye sareng jantenkeun murid-murid ti sagala bangsa dina nami abdi. "

Sajarah garéja

Buku III, Bab 5

"... Tapi rasul-rasul anu sesa, anu terus-terusan ngarencanakeun pikeun ngancurkeun aranjeunna, sareng parantos diusir ti tanah Yudea, angkat ka sadaya bangsa pikeun nguarkeun Injil, ngandelkeun kakawasaan Gusti. Kristus, anu geus ngadawuh ka maranehna, Pindah jeung jadikeun murid sakabeh bangsa dina ngaran kuring"

Catetan Alkitab sareng Rujukan Ngeunaan Mateus 28:19

The Jerusalem Bible, 1966

Bisa jadi rumus ieu, dugi ka lengkepna éksprési na, mangrupikeun cerminan panggunaan liturgi anu didamel engké di komunitas primitif. Bakal émut yén Kisah Para Rasul nyarioskeun ngeunaan ngabaptis "dina nami Yesus."

Vérsi Standar Anyar Dirévisi

Kritik modéren ngaku rumus ieu palsu disebatkeun ka Yesus sareng éta ngagambarkeun tradisi garéja engké (Katolik), pikeun dimana waé dina buku Rasul (atanapi buku Injil anu sanés) nyaéta baptisan dilakukeun ku nami Tritunggal ...

Tarjamahan Perjanjian Anyar James Moffett

Bisa jadi rumus ieu (Trinitary), sajauh lengkep tina éksprési na, mangrupikeun cerminan panggunaan liturgi (Katolik) didirikeun engké di komunitas primitif (Katolik), Bakal émut yén Kisah Para Rasul nyarioskeun ngabaptis "dina nami Yesus."

The International Standard Bible Encyclopedia, Vol. 4, kaca 2637

"Mateus 28:19 khususna ngan ukur kanonisasi kaayaan gereja anu saterusna, yén universalisme na bertentangan sareng kanyataan sajarah Kristen mimiti, sareng formula Trinitér na (anu) asing dina sungut Yesus. "

Komentar Tyndale Perjanjian Anyar, Kuring, kaca 275

"Ieu sering negeskeun yén kecap dina nami Rama, sareng Putra, sareng Roh Suci sanés ipsissima verba [kecap pasti] Yesus, tapi…tambihan liturgi engké. "

Kamus Kristus sareng Injil, J. Hastings, 1906, kaca 170

Éta diragukeun naha paréntah anu jelas tina Matt. 28:19 tiasa ditampi sakumaha anu diucapkeun ku Yesus. … Tapi rumus Trinitér dina sungut Yesus pasti teu kaduga.

Britannica Encyclopedia, Edisi 11, Jilid 3, kaca 365

"Baptisan dirobih tina nami Yesus kana kecap Rama, Putra & Roh Suci dina Abad ka-2. "

Kamus Alkitab Anchor, Vol. 1, 1992, kaca 585

"Tatarucingan sajarah henteu direngsekeun ku Mateus 28:19, kumargi, numutkeun konsensus ilmiah anu lega, éta sanés cariosan Yesus anu otentik"

Kamus Panarjamah tina Injil, 1962, kaca 351

Mateus 28:19 "… parantos dibantah ku alesan tékstual, tapi saur seueur sarjana kecap-kecap éta masih tiasa dianggap salaku bagian tina téks leres Mateus. Aya kitu, ragu pisan naha anjeun tiasa janten ipsissima verba Yesus. Bukti tina Rasul 2:38; 10:48 (siga. 8:16; 19: 5), dirojong ku Gal. 3:27; Rom 6: 3, nunjukkeun yén baptisan dina awal agama Kristen dilaksanakeun, sanés dina nami tilu kali, tapi "dina nami Yesus Kristus" atanapi "dina nami Gusti Yesus. " Ieu sesah pikeun cocog sareng pitunjuk khusus ayat dina akhir Mateus. ”

Kamus Alkitab, 1947, kaca 83

"Éta adat pikeun ngalacak lembaga prakték (baptisan) kana pangandika Al Masih anu kacatet dina Mateus 28:19. Tapi kaaslian petikan ieu parantos ditantang dina sajarah ogé dina alesan tékstual. Kedah diaku yén rumus nami tilu rupa, anu disuruh di dieu, henteu katingalina dianggo ku Garéja primitif"

Rujukan Tambahan Ngeunaan Mateus 28:19 sareng Baptisan

Sejarah Kritik Perjanjian Anyar, Conybeare, 1910, halaman, 98-102, 111-112

"Janten, jelas, yén tina MSS anu diwariskeun Eusebius ti miheulaanna, Pamphilus, di Caesarea di Paléstina, sababaraha urang sahenteuna nyimpen bacaan aslina, anu teu aya anu nyebutkeun Baptis atanapi Rama, Putra, sareng Suci Hantu. "

Koméntar Kritikal Internasional ngeunaan Kitab Suci Suci tina Perjanjian Old sareng Anyar; S. Supir, A. Plummer, C. Briggs; Koméntar Kritikal & Ékségétis Santo Matius Édisi Katilu, 1912, kaca 307-308

"Eusebius nyebatkeun dina bentuk pondok ieu sering janten langkung gampang pikeun anggap yén anjeunna pasti ngadugikeun kecap-kecap Injil, tibatan nyiptakeun alesan anu mungkin anu nyababkeun anjeunna sering nga-paraphrase. Sareng upami urang sakali-kali anggap bentuk pondokna parantos aya di MSS. tina Injil, aya kamungkinan pisan dina panyangka yén éta mangrupikeun téks aslina tina Injil, sareng yén dina abad-abad engké klausa "ngabaptis ... Roh" ngagentos langkung pondok dina "nami abdi." Sareng panempatan sapertos kieu asalna tina panggunaan liturgi gancang pisan bakal diadopsi ku panyalin sareng panarjamah. ” 

Kamus Hastings tina Injil 1963, kaca 1015:

"Pimpinan naskah Tritunggal di NT mangrupikeun rumus baptisan dina Mt 28: 19… Paribasa pasca kabangkitan ieu, henteu aya dina Injil anu sanés atanapi dimana waé di NT, parantos ditingali ku sababaraha sarjana salaku interpolasi kana Mateus. Éta ogé parantos nunjukkeun yén ideu ngadamel murid teras-terasan ngajar aranjeunna, sahingga rujukan anu pangpayunna pikeun baptisan sareng rumus Trinitari panginten mangrupikeun sisipan engké dina paribasa éta. Akhirna, bentuk Eusebius tina téks (kuno) ("dina nami abdi" tibatan dina nami Tritunggal) ngagaduhan pangacara. Sanaos rumus Trinitér ayeuna aya dina buku modéren Mateus, ieu henteu ngajamin sumber na dina ajaran sajarah Yesus. Éta henteu hadé pastina ningali rumus (Trinitary) sakumaha asalna tina awal (Katolik) Kristen, meureun urang Siria atanapi Paléstina, panggunaan baptisan (ld Didache 7: 1-4), sareng salaku kasimpulan ringkes ajaran Garéja (Katolik) ngeunaan Gusti, Al Masih, sareng Roh… ”

Kecap Injil Bibél, Vol 33B, Mateus 14-28; Donald A. Hagner, 1975, kaca 887-888

"Ngaran tilu rupa (paling ngan ukur Trinitérisme incipient) anu mana baptisanna kedah dilakukeun, di sisi anu sanésna, sigana jelas mangrupikeun ékspansi liturgi konsonan penginjilan kalayan prakték jaman na (sahingga Hubbard; ld. Naha . 7.1). Aya kamungkinan anu saé dina bentuk aslina, sakumaha disaksian ku bentuk ante-Nicene Eusebian, téks na dibaca "jadikan murid-murid ku nami abdi" (tingali Conybeare). Bacaan anu langkung pondok ieu ngawétkeun wirahma simétri tina petikan, sedengkeun rumus triadis pas kagok kana strukturna sapertos anu diarepkeun upami éta interpolasi ... Nanging Kosmala, anu parantos ngébréhkeun pang épéktipna pikeun bacaan anu langkung pondok, nunjuk ka tengah pentingna "nami Yesus" dina da'wah Kristen mimiti, prakték baptisan dina nami Yesus, sareng tunggal "dina nami na" kalayan ngarujuk kana harepan urang kapir di Isa. 42: 4b, dikutip ku Mateus dina 12: 18-21. Salaku Carson leres nyatet petikan kami: "Henteu aya buktos urang ngagaduhan Yesus 'ipsissima verba didieu" (598). Naratif Rasul nyatakeun panggunaan nami ngan ukur "Yesus Kristus" dina baptisan (Rasul 2:38; 8:16; 10:48; 19: 5; Bd. Rom 6: 3; Gal. 3:27) atanapi ngan saukur "Gusti Yesus" (Rasul 8:16; 19: 5)

The Schaff-Herzog Encyclopedia Pengetahuan Agama, kaca 435

"Yesus, kumaha oge, henteu tiasa masihan murid-Na urutan baptisan Trinitas ieu saatos Anjeunna dihirupkeun deui; sabab Perjanjian Anyar terang ngan ukur hiji baptisan dina nami Yesus (Rasul 2:38; 8:16; 10:43; 19: 5; Gal. 3:27; Rom 6: 3; 1 Kor. 1: 13- 15), anu masih lumangsung bahkan dina abad kadua sareng katilu, sedengkeun rumus Trinitér ngan ukur aya dina Mat. 28:19, teras waé deui (dina) Didache 7: 1 sareng Justin, Apol. 1: 61… Akhirna, karakter anu jelas liturgi tina formula… anéh; éta sanés cara Yesus ngadamel formula sapertos kitu ... kaaslian resmi Mat. 28:19 kedah dibantah… ”.

Énsiklopédi Agama sareng Étika

Ngeunaan Mateus 28:19, éta nyatakeun: Éta mangrupikeun buktina sentral pikeun pandangan tradisional (Trinitary). Upami éta henteu diperdebatkeun, ieu tangtosna bakal ditangtoskeun, tapi kapercayaanana bakal kaganggu ku alesan kritik tékstual, kritik sastra sareng kritik sajarah. Encyclopedia anu sami teras nyatakeun yén: "Katerangan anu jelas ngeunaan tiiseun Perjanjian Anyar ngeunaan nami triune, sareng panggunaan formula anu sanés (Ngaran Yesus) dina Kisah Para Rasul sareng Paulus, nyaéta yén formula anu sanésna ieu anu mimiti, sareng tiluan rumus mangrupikeun tambahan engké. ”

Alkitab Yerusalem, Karya Katolik Sarjana

"Bisa jadi rumus ieu, (Triune Mateus 28:19) dugi ka lengkepna éksprési na, mangrupikeun cerminan tina panggunaan liturgi (buatan manusa) anu didamel engké di komunitas primitif (Katolik). Bakal émut yén Kisah Para Rasul nyarioskeun ngabaptis "dina nami Yesus," ... "

The International Standard Bible Encyclopedia, James Orr, 1946, kaca 398

"Feine (PER3, XIX, 396 f) sareng Kattenbusch (Sch-Herz, I, 435 f. Nyatakeun yén rumus Trinitér dina Mateus 28:19 palsu. Henteu aya catetan pamakean rumus Trinitari anu tiasa dipendakan dina Kisah Para Rasul atanapi surat rasul ”.

Filsafat Bapa Garéja, Vol. 1, Harry Austryn Wolfson, 1964, kaca 143

Beasiswa kritis, sacara gembleng, nolak atribusi tradisional rumus baptisan tripartit ka Yesus sareng nganggap hal éta asalna ti engké. Henteu diragukeun maka rumus baptisan asalna tina hiji bagian sareng laun-laun janten kana bentuk tripartit na.

GR Beasley-Murray, Baptisan dina Perjanjian Anyar, Grand Rapids: Eerdmans, 1962, kaca 83

"Sadaya otoritas di sawarga sareng di bumi parantos dipasihkeun ka Kami" ngarahkeun urang ngarepkeun salaku akibatna, "Buka sareng jantenkeun murid-murid ka Kami di antara sagala bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Kami, ngajar aranjeunna pikeun niténan sagala hal anu kuring maréntahkeun ka anjeun. ” Nyatana, klausa kahiji sareng katilu ngagaduhan hartos yén: katingalina siga klausa kadua parantos dirobih tina formula Christological kana formula Trinitary pikeun kapentingan tradisi liturgi ”.

The Catholic Encyclopedia, II, 1913, Baptisan

Panulis ngaku yén aya kontropérsi ngeunaan patarosan naha baptis dina nami Kristus ngan ukur kantos dianggap sah. Aranjeunna ngaku yén téks dina Perjanjian Anyar nimbulkeun kasusah ieu. Aranjeunna nyatakeun "Komando anu jelas ti Rosululloh:" Dibaptiskeun masing-masing ku nami Isa Al Masih, pikeun pangampuran dosa anjeun (Rasul, ii). " … Kusabab naskah-naskah ieu aya sababaraha teolog anu nyebatkeun yén Rosul dibaptis ku nami Kristus hungkul. St. Thomas, St. Bonaventure, sareng Albertus Magnus disebat salaku otoritas pikeun pendapat ieu, aranjeunna nyatakeun yén Rosul-rasul kitu kalakuan ku dispensasi khusus. Panulis anu sanés, sapertos Peter Lombard sareng Hugh ti St. Victor, ogé nyatakeun yén baptisan sapertos kitu bakal valid, tapi henteu nyarios nanaon ngeunaan dispensasi pikeun Rosul. "

Aranjeunna salajengna nyatakeun, "Otoritas Paus Stephen I parantos dituduh pikeun validitas baptisan anu dipasihkeun ku nami Kristus hungkul. St Siprus nyatakeun (Ep. Ad Jubaian.) Yén pontiff ieu nyatakeun yén sadayana baptisan sah upami dipasihan nami Yesus Kristus ... Langkung sesah penjelasan réspon Paus Nicholas I ka Bulgaria (cap. Civ; Labbe , VIII), anu anjeunna nyatakeun yén jalma henteu kedah dibaptis deui anu parantos dibaptis "dina nami Tritunggal Suci atanapi dina nami Kristus hungkul, sakumaha anu urang baca dina Kisah Para Rasul."

Joseph Ratzinger (paus Benediktus XVI) Perkenalan Kristen: édisi 1968, hal. 82, 83

"Bentuk dasar tina iman urang iman ngawangun nalika abad ka dua sareng katilu pakait sareng upacara baptisan. Dugi ka tempat asal na, téksna (Mateus 28:19) asalna ti kota Roma. ”

Wilhelm Bousset, Kyrios Kristen, kaca 295

"Kasaksian pikeun nyebarkeun seueur rumus baptisan saderhana [dina Asma Yesus] dugi ka abad kadua saé pisan anu bahkan dina Mateus 28:19, rumus Trinitari engké dilebetkeun."

Demi Kristus, Tom Harpur, kaca 103

"Sadaya tapi sarjana anu paling konservatif satuju yén sahenteuna bagian terakhir tina paréntah ieu [Triune bagian tina Mateus 28:19] dilebetkeun engké. Formula [Trinitary] teu aya dimana-mana deui dina Perjanjian Anyar, sareng kami terang tina hiji-hijina bukti anu sayogi [sésa Perjanjian Anyar] yén Garéja pangheulana henteu ngabaptis jalma anu nganggo kecap-kecap ieu ("dina nami Rama, sareng ngeunaan Putra, sareng tina Roh Suci ") baptisan mangrupikeun" kana "atanapi" dina "nami Yesus nyalira. Maka diperdebatkeun yén ayat éta mimitina maca "ngabaptis aranjeunna dina Nami Abdi" teras dilegakeun [dirobih] damel dina dogma [engkéna Tritunggal Katolik]. Nyatana, pandangan anu munggaran dikedalkeun ku sarjana kritis Jérman ogé ka Unitarians dina abad salapan belas, dinyatakeun salaku posisi beasiswa utama anu ditarima ti saprak 1919, nalika koméntar Peake mimiti diterbitkeun: "Garéja anu munggaran dinten (Maséhi 33) henteu niténan paréntah ieu sadunya (Trinitary), sanajan aranjeunna terang. Paréntah pikeun ngabaptis kana tilu ngaran [Trinity] mangrupikeun ékspansi doktrin anu telat. "

A History of The Christian Church, Williston Walker, 1953, kaca 63, 95

"Kalayan murid awal umumna baptisan" dina nami Yesus Kristus. " Teu aya sebutan ngeunaan baptisan dina nami Tritunggal dina Perjanjian Anyar, kecuali paréntah anu disababkeun ku Kristus dina Mateus 28:19. Éta téks awal, (tapi sanés asli) kitu. Éta ngadadasaran Syahadat Rosul, sareng prakték anu kacatet (* atanapi interpolated) dina Pangajaran, (atanapi Didache) sareng ku Justin. Pamingpin Kristen abad ka tilu nahan pangakuan kana bentuk anu tiheula, sareng, sahenteuna di Roma, baptisan dina nami Kristus dianggap sah, upami henteu teratur, pastina ti jaman Uskup Stephen (254-257). "

Korsi Otoritas dina Agama, James Martineau, 1905, kaca 568

"Rekening pisan anu nyaritakeun yén anu terakhir, saatos dihirupkeun deui, anjeunna nugaskeun rasul-rasulna pikeun angkat sareng ngabaptis di antara sadaya bangsa (Mat 28:19) ngahianat diri ku nyarios dina basa Tritunggal abad ka payun, sareng maksa urang tingali di dinya éditor garéja, sareng sanés penginjil, langkung-langkung ogé pangadegna nyalira. Henteu aya tilas sajarah ngeunaan rumus baptisan ieu sateuacanna yén "Pangajaran Dua belas Rasul" (bab 7: 1,3 Garéja Tua Manuel, ed. Philip Schaff, 1887), sareng Apology Justin munggaran (Apol. I. 61.) kira-kira tengah abad ka-3: sareng langkung ti saabad saatosna, Siprus mendakan kedah keukeuh ngagunakeunana tibatan kalimat anu langkung lami dibaptis "ka Kristus Yesus," atanapi kana "nami Gusti Yesus . " (Gal. 27:19; Rasul 5: 10; 48:73. Siprus Ep. 16, 18-6, kedah ngarobih jalma-jalma anu masih nganggo bentuk anu langkung pondok.) Paul nyalira, ti para rasul, dibaptis, sateuacan anjeunna "Ngeusi Roh Suci;" sareng anjeunna pastina dibaptis ngan saukur "ka Kristus Yesus." . salaku jalma kapir, sareng moal akur ka anjeun sanés pangakuan Kristen dina kahirupan anjeun, atanapi pamakaman Kristen dina maot anjeun. Éta mangrupikeun aturan anu ngutuk yén henteu sah unggal baptisan anu kacatet anu dilakukeun ku rasul; sabab upami buku Rasul tiasa dipercaya, pamakean anu sering dilakukeun nyaéta baptisan "dina nami Kristus Yesus," (Rasul 3:2) sareng sanés "dina nami bapa, sareng Putra, sareng Roh Suci . "

Peake's Commentary on the Bible, 1929, kaca 723

Mateus 28:19, "Garéja dinten-dinten munggaran henteu ngalaksanakeun paréntah sadunya ieu, sanaos aranjeunna terang éta. Paréntah ngabaptis kana nami tilu rupa nyaéta ékspansi doktrin anu telat. Salaku gaganti kecap "ngabaptis ... Roh" urang panginten kedah maca ngan saukur "kana nami abdi,"

Edmund Schlink, The Doctrine of Baptism, kaca 28

"Paréntah baptisan dina bentuk Mateus 28:19 na teu tiasa janten asal sajarah baptisan Kristen. Paling heunteu, kedah diasumsikeun yén téks na parantos ditepikeun dina bentuk anu dimekarkeun ku garéja [Katolik]. ”

Sejarah Dogma, Vol. 1, Adolph Harnack, 1958, kaca 79

"Baptisan dina jaman Rosul dina nami Gusti Yesus (1 Kor. 1:13; Rasul 19: 5). Urang moal tiasa terang nalika formula dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci muncul "

Bible Catechism, Pdt. John C Kersten, SVD, Catholic Book Publishing Co., NY, NY; l973, k. 164

"Kana Al Masih. Alkitab nyarioskeun yén urang Kristen dibaptis kana Kristus (no. 6). Aranjeunna milik Kristus. Kisah Para Rasul (2:38; 8:16; 10:48; 19: 5) nyarios ka urang ngeunaan baptisan "dina nami (jalma) Yesus." - tarjamahan anu langkung saé bakal "kana nami (jalmi) Yesus." Ngan dina Abad ka-4, rumus "Dina nami Rama, sareng Putra, sareng Roh Suci" janten adat. "

Kumaha upami Didache?

 • Didache translit. Didakhé hartosna "Ngajarkeun" sareng ogé katelah Piwulang Gusti Ngalangkungan Dua Belas Rasul ka Bangsa-Bangsa
 • Tanggal karya aslina, pangarangna sareng buktosna henteu dipikaterang sanaos kaseueuran sarjana modéren nyatakeun abad ka (90-120 M).
 • Pimpinan panyaksian tékstual kana téks Didache mangrupikeun naskah parchment Yunani abad ka-1056 anu dikenal salaku Codex Hierosolymitanus atanapi Codex H, (XNUMX M) 
 • Kacida kamungkinan yén Didache dirobih salami sakitar 950 taun ti saprak éta asalna dibandingkeun sareng Codex H
 • Didache jempé kana tobat sareng maotna simbolis ka Kristus
 • The Didache 7 nyatakeun, "Tapi ngeunaan baptisan, maka anjeun bakal ngabaptis. Saatos mimiti maca sadayana hal ieu, baptis dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci dina cai (ngalir) cai. Tapi upami anjeun henteu gaduh cai hirup, maka baptis dina cai anu sanés; sareng upami anjeun henteu sanggup dina tiis maka haneut. Tapi upami anjeun henteu gaduh, maka tuang cai kana sirah tilu kali (tilu kali) dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci. "
 • Bukti internal nunjuk ka Didache 7 salaku interpolasi, atanapi engké tambihan. Dina Didache 9, anu aya hubunganana sareng komuni, panulis nyatakeun, "Tapi ulah aya anu tuang atanapi inuman tina sukur eukariis ieu, tapi anu parantos dibaptis kana nami Gusti Yesus"(Téks Yunani nyebatkeun" Iesous "anu Yunani pikeun Yesus)
 • Henteu lami saatos nyarios baptisan kedah dilakukeun dina judul Rama, Putra sareng Roh Suci, Didache nyatakeun kabutuhan mutlak dibaptis dina nami Gusti Yesus (nyaéta, "Iesous" - kecap Yunani anu sami sareng dina Rasul 2:38. ; Rasul 8:16; Rasul 10:48; Rasul 19: 5). Tanjeunna ngagambarkeun kontradiksi anu jelas sareng masihan validitas kana argumen yén Didache 7 mangrupikeun interpolasi.
 • Sanaos aya sababaraha eusi anu pikaresepeun dina Didache anu sigana ditulis dina awal abad kadua, éta jelas yén engké interpolasi sareng édisi ka Didache ngabalukarkeun kateupastian ngeunaan kaaslianana tina eusina.

Koméntar ngeunaan Didache

John S. Kloppenborg Verbin, Excavating Q, hal. 134-135

"Didache, mangrupikeun komposisi awal abad ka-1, ogé jelas komposit, diwangun ku bagian" Dua Cara "(bab 6-7), manual liturgi (10-11), pitunjuk ngeunaan panarimaan nabi-nabi anu ngumbara ( 15-16), sareng kiamat ringkes (XNUMX). Mdivergénsi arked dina gaya sareng eusi ogé ayana interpolasi mamang sareng jelas, ngajantenkeun kanyataan yén Didache henteu dipotong tina lawon lengkep. Pandangan anu dominan ayeuna nyaéta yén dokumén disusun dumasar kana sababaraha unit mandiri, preredactional anu dirakit ku salah sahiji atanapi dua redaktors (Neiderwimmer 1989: 64-70, ET 1998: 42-52). Babandingan bagian "Dua Cara" sareng sababaraha dokumén "Dua Cara" nunjukkeun yén Didache 1-6 mangrupikeun hasil éditan multistagét. Dokuménna dimimitian ku organisasi anu rada kabur (bd. Barnabas 18-20), tapi diréorganisasi dina sumber anu umum pikeun Didache, the Doctrina apostolorum, and the Apostolic Church Order… ”

Johannes Quasten, Patrology Vol. 1, Halaman 36

 Quasten nyerat yén Didache henteu nyerat nalika hirupna rasul aslina: "dokumén ieu dirusak ku sisipan engké... dokumén henteu balik deui ka jaman rasul … Saterasna, sapertos kumpulan katetepan gareja sapertos anu disanggakeun periode stabilisasi sababaraha waktos. Detil anu sumebar nunjukkeun yén jaman rasul henteu aya deui samentawis, tapi parantos ngaliwat kana sajarah. "

Sejarah Eusebius 3:25

Dina awal abad kaopat, Eusebius ti Caesarea nyerat yén "… anu disebut Ajaran Rosul… palsu. "