Kapercayaan Mateus Bagéan 2: Kontradiksi tina Mateus
Kapercayaan Mateus Bagéan 2: Kontradiksi tina Mateus

Kapercayaan Mateus Bagéan 2: Kontradiksi tina Mateus

Kontradiksi tina Mateus

                 Conto kontradiksi Mateus ngalawan akun Injil anu sanés disayogikeun di handap ieu. Seueur deui perselisihan anu tiasa diidentipikasi tapi daptar ieu dirobih janten kalebet sauyunan anu paling matak. Petikan masalah tambahan ogé diringkeskeun saatos kontradiksi.

Kontradiksi # 1

Dua silsilah anu béda kalebet bapak Yusup sareng putra Daud:

  • Dina Mateus, Yusup mangrupikeun putra Yakub sareng turunan putrana Daud Solomon (Matt 1: 6-16)
  • Di Lukas, Yusup mangrupikeun putra Heli sareng turunan putra Daud Natan (Lukas 2: 21-40)

Mateus 1: 1-16 (ESV)

 6 sareng Isai ramana Daud raja.  Sareng Daud puputra Suleman ku pamajikan Uriah, 7 jeung Suleman puputra Rehabeam, jeung Rehabeam rorompok Abia, jeung Abia réh Asap, 8 Ari Asap puputra Yosapat, Yosapat puputra Yoram, jeung Yoram puputra Uzia, 9 jeung Uzia puputra Yotam, Yotam puputra Ahas, jeung Ahas puputra Hiskia, 10 jeung Hiskia puputra Menase, jeung Menase puputra Amos, jeung Amos puputra Yosia, 11 sareng Yosia puputra Yekonia sareng dulur-dulurna, dina waktos diasingkeun ka Babul.
12 Sareng saatosna diasingkeun ka Babul, Yekoniya puputra Sealtiel, sareng Sealtiel rorompok Zerubababel, 13 jeung Zerubabel, ramana Abiud, jeung Abiud r fatherh Eliakim, jeung Eliakim r Aza Azor, 14 jeung Azor ramana Zadok, jeung Zadok ramana Akim, jeung Akim réh Eliud, 15 jeung Eliud puputra Elasar, jeung Elasar puputra Matthan, jeung Matthan puputra Yakub, 16 jeung Yakub ramana Yusup salaki Maryam, anu ngalahirkeun Isa, anu disebut Al Masih.

 

 

Lukas 2: 23-40 (ESV)

23 Yesus, nalika anjeunna ngamimitian jabatanana, yuswa sakitar tilu puluh taun, janten putra (sakumaha mistina) ti Yusup, putrana Heli, 24 bin Matthat, bin Lewi, bin Melchi, bin Jannai, putra Yusup, 25 bin Matathias, putra Amos, bin Nahum, bin Esli, bin Naggai, 26 bin Maath, bin Matathias, bin Semein, bin Josech, bin Hura, 27 bin Yoanan, bin Resa, bin Serubabel, bin Sealtiel, bin Neri, 28 bin Melchi, anak Addi, putra Kosam, putra Elmadam, putra Er, 29 bin Yosua, putra Eliezer, bin Yorim, bin Matthat, bin Lewi, 30 bin Simeon, bin Yuda, bin Yusup, bin Yonam, bin Eliakim, 31 putra Melea, putra Menna, putra Matatha, putra Natan, putra Daud,

Kontradiksi # 2

Naha Yesus bakal nampi tahta Daud?

(a) Leres. Kitu ceuk malaikat (Lukas 1:32).

(b) Henteu, kumargi anjeunna turunan Yoyakim (tingali Mateus 1:11, 1 Babad 3:16). Sareng Yoyakim dilaknat ku Gusti sahingga henteu salah saurang turunanna tiasa linggih kana tahta Daud (Yermia 36:30).

Lukas 1:32 (ESV)

32 Anjeunna bakal hébat sareng bakal disebat Putra Maha Suci. Sareng Gusti Allah bakal masihan ka anjeunna tahta ti ramana Daud,

 

 

Mateus 1:11 (ESV)

11 sareng Yosia puputra Yekonia sareng dulur-dulurna, dina waktos diasingkeun ka Babul.

 

 

1 Babad 3: 1 (ESV) 

Turunan Yoyakim: Yekonia putrana, Zedekia putrana;

   

Yermia 36:30 (ESV)

30 Ku sabab kitu kieu timbalan PANGERAN ngeunaan Yoakim raja Yuda: Anjeunna moal kedah calik dina tahta Daud, sareng layon na bakal dibuang ku panas siang sareng ibun wengi.

Kontradiksi # 3

Naha orok Yesus hirup diancam di Yérusalém?

(a) Leres, janten Yusup kabur sareng anjeunna ka Mesir sareng cicing di dinya dugi ka Herodes pupus (Mateus 2: 13-23).

(b) Kulawarga ngungsi dimana-mana. Aranjeunna anteng nampilkeun budak éta di Bait Yérusalém numutkeun adat istiadat Yahudi sareng mulih deui ka Galilea (Lukas 2: 21-40).

Mateus 2: 13-23 (ESV)

13 Ayeuna nalika aranjeunna angkat [para wijaksana], katingali, hiji malaikat Gusti nembongan ka Yusup dina impian sareng nyarios, "Bangun, bawa anak sareng indungna, sareng kabur ka Mesir, sareng tetep di dinya dugi ka Kami béjakeun ka anjeun, sabab Herodes badé milarian murangkalih, kanggo ngancurkeun anjeunna. " 14 Sareng anjeunna gugah sareng nyandak murangkalih sareng indungna wengi teras angkat ka Mesir 15 sareng tetep di dinya dugi ka pupusna Herodes. Ieu pikeun minuhan anu diandikakeun ku PANGERAN ku nabi, "Kaluar ti Mesir kuring nganuhunkeun putra abdi."
16 Teras Herodes, nalika anjeunna ningali yén anjeunna ditipu ku jalma-jalma bijaksana, janten ambek, anjeunna ngutus sareng ngabunuh sadaya barudak lalaki di Bétléhém sareng di daérah éta anu umurna dua taun atanapi ka handap, dumasar kana waktos anu anjeunna parantos dipastikeun ti para wijaksana. 17 Maka kajantenan naon anu diucapkeun ku nabi Yermia:
18 "Sora aya sora anu kadéngé di Rama, nangis sareng ngais, Rahel ceurik pikeun murangkalihna; manehna nampik dihibur, sabab aranjeunna henteu aya deui. " 19 Tapi nalika Herodes pupus, aya malaikat PANGERAN nembongan dina impian ka Yusup di Mesir, 20 saurna, "Bangun, bawa budak sareng indungna teras angkat ka bumi Israil, sabab anu milarian nyawa budakna parantos maot." 21 Sareng anjeunna gugah sareng nyandak murangkalih sareng indungna teras angkat ka bumi Israil. 22 Tapi nalika anjeunna nguping yén Arkélaus maréntahkeun di Yudea ngagentos ramana Herodes, anjeunna sieun angkat ka dinya, sareng diperingatkeun dina impian anjeunna angkat ka distrik Galiléa. 23 Sareng anjeunna angkat sareng cicing di kota anu disebut Nasaret, sahingga naon anu diucapkeun ku nabi-nabi tiasa kalaksanakeun, yén anjeunna bakal disebat Nasaret.

 

 

Lukas 2: 21-40 (ESV)

21 Sareng dina dalapan dalapan dinten, nalika anjeunna disunatan, anjeunna disauran Yesus, nami anu dipasihkeun ku malaikat sateuacan anjeunna katimu dina rahim. 22 Sareng nalika waktuna parantos disucikeun numutkeun Hukum Musa, aranjeunna dibawa ka Yérusalém pikeun masrahkeun anjeunna ka Gusti 23 (sakumaha anu kaserat dina Hukum Pangéran, "Satiap lalaki anu mimiti ngabuka rahim bakal disebat suci ka Gusti") 24 sareng nyanggakeun kurban numutkeun naon anu dicarioskeun dina Hukum Pangéran, "sapasang manuk japati, atanapi dua japati ngora." 25 Ayeuna aya hiji jelema di Yerusalem, anu namina Simeon, sareng jalmi ieu saleh sareng taat, ngantosan panglipur urang Israil, sareng Roh Suci aya dina anjeunna. 26 Sareng parantos diturunkeun ka anjeunna ku Roh Suci yén anjeunna moal ningali maot sateuacan anjeunna ningali Al Masih Gusti. 27 Sareng anjeunna sumping dina Roh di Bait Allah, sareng nalika kolotna nyandak budak Yesus, dilakukeun pikeun anjeunna numutkeun adat Hukum, 28 anjeunna nyandak anjeunna dina pananganna sareng ngaberkahan Gusti Allah sareng nyarios,
29 "Gusti, ayeuna anjeun ngantepkeun hamba-hamba anjeun angkat kalayan damai,
numutkeun kecap anjeun; 30 sabab panon kuring parantos ningali kasalametan anjeun 31 anu anjeun parantos siapkeun di payuneun sadaya jalmi, 32 lampu pikeun wahyu pikeun kapir, sareng pikeun kamuliaan pikeun umat Israél anjeun. "
33 Sareng bapak sareng indungna kagum kana naon anu dicarioskeun perkawis anjeunna. 34 Sareng Simeon ngaberkahan aranjeunna sareng nyarios ka Maryam indungna, "Lah, anak ieu ditunjuk pikeun ragrag sareng naékna seueur di Israél, sareng pikeun tanda anu ditentang 35 (sareng pedang bakal nembus jiwa anjeun nyalira ogé), sahingga pikiran tina seueur haté tiasa diturunkeun. "
36 Sareng aya hiji nabi awéwé, Ana, putri Phanuel, ti kaom Aser. Anjeunna parantos lami, parantos cicing sareng salakina tujuh taun ti saprak parawan, 37 teras janten randa dugi ka dalapan puluh opat. Anjeunna henteu angkat ti Bait Allah, nyembah kalayan puasa sareng sholat wengi sareng siang. 38 Sareng sumping dina waktos anu sami, anjeunna mimiti muji sukur ka Allah sareng nyarioskeun anjeunna ka sadayana anu ngantosan panebusan Yerusalem.
39 Sareng nalika aranjeunna parantos ngalaksanakeun sagala rupa numutkeun Hukum Pangéran, aranjeunna angkat deui ka Galilea, ka kota Nasaretna sorangan. 40 Sareng murangkalih ageung sareng janten kuat, ngeusi hikmah. Sareng ni'mat Gusti éta ka anjeunna.

Kontradiksi # 4

Naha Herodes mikir yén Isa téh Yohanes Pembaptis?

(a) Leres (Mateus 14: 2; Markus 6:16).

(b) Henteu (Lukas 9: 9)

Mateus 14:2 (ESV)

2 sareng anjeunna nyarios ka hamba-hamba-Na, "Ieu Yohanes Pembaptis. Anjeunna parantos dihirupkeun tina pupus; éta sababna kakuatan ajaib ieu tiasa dianggo dina anjeunna. "

 

 

Markus 6:16 (ESV)

16 Tapi nalika Herodes ngadangu hal éta, anjeunna nyarios, "Yohanes, anu kuring dipancung, parantos diangkat."

 

 

Lukas 9: 7-9 (ESV)

7 Ayeuna Herodes tetrarch ngadangu ngeunaan naon anu kajantenan, anjeunna bingung, sabab ceuk batur mah Yohanes parantos dihirupkeun deui ti anu maraot. 8 ku sababaraha urang yén Élias parantos némbongan, sareng anu sanésna salah sahiji nabi ti baheula parantos naék. 9 Herodes nyarios, "John kuring dipenggal, tapi saha ieu anu kuring nguping hal-hal sapertos kitu?" Sareng anjeunna milarian ningali anjeunna.

Kontradiksi # 5

Naha Herodes hoyong maéhan Yohanes Baptis?

(a) Leres (Mateus 14: 5).

(b) Henteu éta Herodias, pamajikan Herodes anu hoyong maéhan anjeunna. Tapi Herodes terang yén anjeunna jalma anu saleh sareng ngajaga anjeunna salamet (Markus 6:20). 

Mateus 14:5 (ESV)

5 Sanaos anjeunna badé maéhan anjeunna, anjeunna kasieunan ka jalma-jalma, sabab dianggap anjeunna janten nabi.

 

 

Markus 6:20 (ESV)

20 sabab Herodes sieuneun ka Yohanes, terang yén anjeunna jalma anu saleh sareng suci, sareng anjeunna dijaga salamet. Nalika anjeunna nguping anjeunna, anjeunna bingung pisan, sareng anjeunna kantos nguping anjeunna kalayan bungah.

Kontradiksi # 6

Nalika Yesus pendak sareng Yairus naha putri Yairus parantos maot?

(a) Leres. Mateus 9:18 ngadugikeun anjeunna salaku nyarios, "Putri abdi nembé pupus"

(b) Henteu. Markus 5:23 ngadugikeun anjeunna nyarios, "Putri alit abdi atos pupus" 

Mateus 9:18 (ESV)

18 Nalika anjeunna nyarioskeun hal-hal ieu ka aranjeunna, lah, saurang penguasa sumping sareng tuur payuneun anjeunna, nyarios, "Putri abdi nembé pupus, nanging sumping sareng pasang tangan anjeun ka anjeunna, maka anjeunna bakal hirup."

 

 

Markus 5:23 (ESV)

23 sareng meresihan anjeunna kalayan tulus, pokna, "Putri alit abdi atos pupus. Datang sareng peletak tangan anjeun ka anjeunna, supados anjeunna tiasa cageur sareng hirup. "

Kontradiksi # 7

Injil nyarios yén Yesus nyumpahan tangkal anjir. Naha tangkal na layu sakaligus?

(a) Leres. (Mateus 21:19).

(b) Henteu éta layu sapeupeuting (Markus 11:20). 

Mateus 21:19 (ESV)

19 Sareng ningali tangkal anjir di sisi jalan, anjeunna angkat ka dinya sareng teu mendakan naon-naon tapi ukur daun. Sareng saurna ka anjeunna, "Moal aya buah anu datang ti anjeun deui!" Sareng tangkal anjir layu sakaligus.

 

 

Markus 11: 20-21 (ESV)

20 Nalika ngaliwat ka énjing-énjing, aranjeunna ningal tangkal anjir layu kana akar na. 21 Sareng Petrus émut teras nyarios ka anjeunna, "Rabi, tingali! Tangkal anjir anu anjeun laknat parantos garing. "

 

 

Lukas 9:3 (ESV)

3 Sareng saurna ka aranjeunna, "Candak naon-naon pikeun perjalanan anjeun, teu nganggo, atanapi kantong, atanapi roti, atanapi artos; sareng henteu gaduh dua tunik.

Kontradiksi # 8

Saha murid kasapuluh Yesus dina daptar dua belas?

(a) Thaddaeus (Mateus 10: 1-4; Markus 3: 13-19).

(b) Yudas putra Yakobus nyaéta nami anu cocog dina Injil Lukas (Lukas 6: 12-16).

Mateus 10: 1-4 (ESV)

1 Sareng anjeunna nganuhunkeun ka dua belas muridna sareng masihan aranjeunna kawasa pikeun arwah najis, pikeun ngusir aranjeunna, sareng ngubaran unggal panyakit sareng unggal kasangsaraan. 2 Anu namina dua belas rasul kieu: kahiji, Simon, anu disebat Peter, sareng Andrew lanceukna; Yakobus bin Zebedee, jeung Yohanes lanceukna; 3 Philip sareng Bartholomew; Thomas sareng Mateus tukang pajak; Yakobus bin Alfeus, sareng Tadaeus; 4 Simon urang Zelot, sareng Yudas Iskariot, anu ngahianat ka anjeunna.

 

 

Markus 3: 13-19 (ESV)

13 Sareng anjeunna naék kana gunung sareng nyebat jalma-jalma anu dipikahoyong ku anjeunna, sareng aranjeunna sumping ka anjeunna. 14 Sareng anjeunna nunjuk dua belas (anu anjeunna ogé namina rasul) supados aranjeunna tiasa sareng anjeunna sareng anjeunna tiasa ngutus aranjeunna pikeun ngahutbah 15 sareng ngagaduhan kawenangan pikeun ngusir setan. 16 Anjeunna nunjuk dua belas: Simon (anu anjeunna namina Peter); 17 Yakobus bin Zebedee sareng Yohanes lanceuk Yakobus (anu anjeunna namina Boanerges, nyaéta Putra Guntur); 18 Andrew, sareng Philip, sareng Bartholomew, sareng Mateus, sareng Thomas, sareng James putra Alfeus, sareng Tadaeus, sareng Simon Zelot, 19 sareng Yudas Iskariot, anu ngahianat anjeunna.

 

 

Lukas 6: 12-16 (ESV)

12 Dina dinten-dinten ieu anjeunna angkat ka gunung pikeun solat, sareng sadayana wengi anjeunna teraskeun ngadoa ka Gusti. 13 Sareng nalika beurang, anjeunna nyauran murid-muridna sareng milih ti dua belas, anu anjeunna namina rasul: 14 Simon, anu ku anjeunna dingaranan Peter, and Andrew his brother, and James and John, and Philip, and Bartholomew, 15 jeung Mateus, jeung Thomas, jeung Yakobus anak Alfeus, jeung Simon anu disebut jalma Zelot, 16 jeung Yudas bin Yakobus, sareng Yudas Iskariot, anu janten hianat.

Kontradiksi # 9

Yesus ningali saurang lalaki linggih di kantor pemungut pajak sareng nyauran anjeunna janten muridna. Saha namina?

(a) Mateus (Mateus 9: 9).

(b) Lewi (Markus 2:14; Lukas 5:27). 

Mateus 9:9 (ESV)

9 Nalika Yesus angkat ti dinya, anjeunna ningali aya anu jenengan Mateus calik di gedong pajeg, sareng saurna ka anjeunna, "Tuturkeun abdi." Sareng anjeunna naros sareng nuturkeun anjeunna.

 

 

Markus 2:14 (ESV)

14 Sareng nalika anjeunna ngalangkung, anjeunna ningali Lewi bin Alfeus linggih di ruang pajeg, sareng saur anjeunna, "Tuturkeun abdi." Sareng anjeunna naros sareng nuturkeun anjeunna.

 

 

Lukas 5: 27-28 (ESV)

27 Saatos ieu anjeunna angkat sareng ningali saurang pemungut pajak anu namina Lewi, linggih di ruang pajeg. Sareng saur anjeunna, "Tuturkeun abdi." 28 Sareng ngantunkeun sadayana, anjeunna angkat sareng nuturkeun anjeunna.

Kontradiksi # 10

Nalika Yesus lebet Kapernaum, anjeunna nyageurkeun budak sénti. Naha senturion sumping sacara pribadi pikeun nyungkeun Isa pikeun ieu?

(a) Leres (Mateus 8: 5).

(b) Henteu. Anjeunna ngutus sababaraha kokolot urang Yahudi sareng réréncanganana (Lukas 7: 3, 6). 

Mateus 8: 5-7 (ESV)

5 Nalika anjeunna lebet ka Kapernaum, hiji perwira sumping ka anjeunna, narik anjeunna, 6 "Gusti, hamba abdi ngagolér lumpuh di bumi, sangsara sangar." 7 Sareng saur anjeunna, "Kuring badé sumping sareng nyéhatkeun anjeunna."

 

 

Lukas 7: 3-6 (ESV)

3 Nalika perwira anu nguping perkawis Yesus, anjeunna ngutus sepuh urang Yahudi, nyungkeun anjeunna sumping pikeun nyageurkeun hamba-Na. 4 Sareng nalika aranjeunna sumping ka Yesus, aranjeunna memohon ka anjeunna pisan, paribasa, "Anjeunna pantes pikeun anjeun ngalakukeun ieu pikeun anjeunna, 5 sabab anjeunna cinta ka bangsa urang, sareng anjeunna anu ngawangun kami sinagog kami. " 6 Sareng Yesus angkat sareng aranjeunna. Nalika anjeunna teu jauh ti imah, sénapati ngirim babaturan, nyarios ka anjeunna, "Gusti, tong ngaganggu anjeun sorangan, sabab kuring henteu pantes nyandak anjeun lebet handapeun hateup kuring.

 

Kontradiksi # 11

Nalika Yesus leumpang dina cai kumaha murid-murid ngaréspon?

(a) Aranjeunna nyembah ka Anjeunna, nyarios, 'Leres anjeun Putra Allah "(Mateus 14:33).

(b) 'Aranjeunna kaget pisan, sabab henteu ngarti ngeunaan roti, tapi haténa karasa "(Markus 6: 51-52

Mateus 14:33 (ESV)

33 Sareng anu dina parahu nyembah ka Anjeunna, nyarios, "Leres anjeun Putra Allah."

 

 

Markus 6: 51-52 (ESV)

51 Sareng anjeunna naék kana parahu sareng aranjeunna, sareng angin lirén. Sareng aranjeunna kaget pisan, 52 sabab aranjeunna henteu ngartos perkawis roti, tapi haténa karasa.

Kontradiksi # 12

Yesus nitih Yerusalem dina sabaraha sato?

(a) Hiji - anak anjing (Markus 11: 7; lk. Lukas 19:35). Sareng aranjeunna nyandak anak anjing ka Yesus sareng ngalungkeun pakeanana ka dinya; sareng anjeunna lenggah didinya ”

(b) Dua - anak anjing sareng burit (Mateus 21: 7). Aranjeunna nyandak burit sareng anak anjing sareng pasang baju aranjeunna dina baju éta sareng anjeunna linggih didinya ” 

Markus 11:7 (ESV)

7 Sareng aranjeunna nyandak anak anjing ka Yesus sareng ngalungkeun jubahna ka dinya, sareng anjeunna calik dina éta.

 

 

Lukas 19: 34-35 (ESV)

34 Jeung saurna, "Gusti kedah diperyogikeun." 35 Sareng aranjeunna dibawa ka Yesus, sareng ngalungkeun jubahna di belo, aranjeunna dipasang Yesus.

 

 

Mateus 21:7 (ESV)

7 Aranjeunna nyandak kuldi sareng anak anjing sareng nempatkeun kana jubahna, sareng anjeunna calik dina éta.

Kontradiksi # 13

Nalika Yesus lebet Yerusalem, naha anjeunna meresihan Bait Allah dina dinten anu sami?

(a) Leres (Mateus 21: 12).

(b) Henteu. Anjeunna angkat ka Bait Allah sareng ningali-ningali, tapi kusabab kasép pisan anjeunna henteu nganggur nanaon. Sabalikna, anjeunna angkat ka Betania pikeun nyéépkeun wengi sareng mulih énjing-énjing pikeun meresihan Bait Allah (Markus 11:17). 

Mateus 21:12 (ESV)

12 Sareng Yesus lebet ka Bait Allah sareng ngusir sadayana anu ngajual sareng ngagaleuh di Bait Allah, sareng anjeunna ngagulingkeun méja tukang ngagentos artos sareng korsi jalma anu ngajual japati.

 

 

Markus 11:11 (ESV)

11 Sareng anjeunna lebet Yerusalem teras lebet ka Bait Allah. Sareng nalika anjeunna ningali-ningali waé, sabab parantos telat, anjeunna angkat ka Betania sareng dua belas.

Kontradiksi # 14

Dina injil anu nyebatkeun yén Yesus ngado'a pikeun nyingkahan salib, sabaraha kali anjeunna angkat ti muridna pikeun ngado'a?

(a) Tilu (Mateus 26: 36-46 sareng Markus 14: 32-42).

(b) Hiji. Henteu kéngingkeun bukaan dua kali deui. (Lukas 22: 39-46). 

Mateus 26: 36-46 (ESV)

36 Teras Yesus angkat sareng aranjeunna ka tempat anu namina Getsemani, sareng saurna ka murid-muridna, "Linggih di dieu, bari kuring angkat ka dinya sareng ngadoa." 37 Jeung nyandak sareng Petrus sareng dua putra Zebedee, anjeunna mimiti ngenes sareng kaganggu. 38 Teras anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Jiwa kuring kacida sedihna, dugi ka maot; tetep di dieu, sareng nonton sareng abdi. " 39 Sareng angkat rada jauh anjeunna tumungkul sareng ngadoa, pokna, "Rama kuring, upami tiasa, ngantepkeun cangkir ieu ti kuring; sanaos kitu, henteu sakumaha anu dipikahoyong, tapi sakumaha anu anjeun pikahoyong. " 40 Sareng anjeunna sumping ka murid-murid na mendakan aranjeunna bobo. Sareng saur Peter, "Janten, naha anjeun henteu tiasa nonton sareng kuring sajam? 41 Lalajo sareng neneda yén anjeun moal asupkeun godaan. Arwah memang daék, tapi dagingna lemah. ” 42 Deui, pikeun kadua kalina, anjeunna angkat sareng ngado'a, "Rama kuring, upami ieu moal tiasa lulus kecuali kuring nginumna, kersa anjeun bakal laksanakeun." 43 Sareng deui anjeunna sumping sareng mendakan aranjeunna saré, kusabab panonna beurat. 44 Janten, ngantunkeun aranjeunna deui, anjeunna angkat sareng berdoa pikeun katilu kalina, ngucapkeun kecap anu sami. 45 Teras anjeunna sumping ka murid-murid sareng nyarios ka aranjeunna, "Bobo sareng istirahat engké. Tingali, waktosna parantos caket, sareng Putra Manusa dihianat ka tangan jalma-jalma dosa. 46 Bangkit, hayu urang angkat; tingali, ngahianat abdi parantos caket. "

 

 

Markus 14: 32-42 (ESV)

32 Sareng aranjeunna angkat ka tempat anu disebat Getsemani. Sareng saurna ka murid-muridna, "Linggih di dieu bari ngadoa." 33 Sareng anjeunna nyandak Pétrus, Yakobus, sareng Yohanes, sareng mimiti parah sareng karusuhan. 34 Sareng saurna ka aranjeunna, "Jiwa kuring duka teuing, dugi ka maot. Cicing di dieu sareng nonton. " 35 Sareng angkat sakedik langkung jauh, anjeunna murag kana taneuh sareng ngadoa supados, upami tiasa, jamna tiasa kalangkung ti anjeunna. 36 Sareng saurna, "Abba, Rama, sagala hal tiasa dilakukeun pikeun anjeun. Cabut cangkir ieu ti kuring. Tapi sanés kersa Abdi, tapi kersa anjeun. " 37 Sareng anjeunna sumping sareng mendakan aranjeunna bobo, sareng anjeunna nyarios ka Pétrus, "Simon, naha anjeun bobo? Naha anjeun henteu tiasa nonton sajam? 38 Lalajo sareng neneda yén anjeun moal asupkeun godaan. Arwah memang daék, tapi dagingna lemah. ” 39 Sareng deui anjeunna angkat sareng ngadoa, nyarioskeun kecap anu sami. 40 Sareng anjeunna sumping deui sareng mendakan aranjeunna bobo, sabab panonna beurat pisan, sareng aranjeunna henteu terang naon anu kedah dijawab ku anjeunna. 41 Sareng anjeunna sumping anu katilu kalina sareng nyarios ka aranjeunna, "Naha anjeun masih bobo sareng istirahat? Éta cekap; jam parantos sumping. Putra Manusa dihianatan kana panangan jelema dosa. 42 Bangkit, hayu urang angkat; tingali, ngahianat abdi parantos caket. "

 

 

Lukas 22: 39-46 (ESV)

39 Sareng anjeunna kaluar sareng angkat, sapertos biasana, ka Gunung Zaitun, sareng murid-murid nuturkeun anjeunna. 40 Sareng nalika anjeunna sumping ka tempat éta, anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Doakeun anjeun supaya henteu kagoda." 41 Sareng anjeunna mundur ti aranjeunna ngeunaan batu anu dialungkeun, sareng tuur sareng ngadoa, 42 nyarios, "Bapa, upami anjeun kersa, angkat cangkir ieu ti kuring. Sanaos kitu, sanés kersa kuring, tapi kahoyong anjeun, kalaksanakeun. ” 43 Sareng aya nembongan anjeunna hiji malaikat ti sawarga, nguatkeun anjeunna. 44 Sareng dina sangsara anjeunna ngado'a langkung kuat; sareng késangna janten sapertos tetes getih ageung murag kana taneuh. 45 Sareng nalika anjeunna angkat tina solat, anjeunna sumping ka murid-murid na mendakan aranjeunna bobo kusabab duka, 46 sareng anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Naha anjeun bobo? Naek sareng ngadoa supados henteu lebet kana godaan. ”

Kontradiksi # 15

Naha Yesus pupus sateuacan langsir Bait Allah dikoyok?

(a) Leres (Mateus 27: 50-51; Markus 15: 37-38).

(b) Henteu Saatos hordengna dirobak, maka Yesus ceurik ku sora tarik, saurna, 'Bapa, kana panangan anjeun abdi masrahkeun sumanget abdi! " Sareng nyarios ieu anjeunna napas terakhir (Lukas 23: 45-46). 

Mateus 27: 50-51 (ESV)

50 Sareng Yesus sasambat deui ku sora anu tarik teras masrahkeun sumangetna. 51 Jeung katingali, langsir Bait Allah dibelah dua, ti luhur dugi ka handap. Sareng bumi ngoyagkeun, batu na beulah.

 

 

Markus 15: 37-38 (ESV)

37 Sareng Yesus ngucapkeun ceurik nyaring teras napas anu terakhir. 38 Sareng gorden Bait Allah dibelah dua, ti luhur dugi ka handap.

 

 

Lukas 23: 45-46 (ESV)

45 sedengkeun cahaya panonpoé gagal. Sareng gorden Bait Allah dibelah dua. 46 Teras Yesus, ngagorowok bari tarik pisan, saurna, "Bapa, kana panangan anjeun kuring sumanget sumanget!" Sareng nyarios ieu anjeunna napas terakhir.

Kontradiksi # 16

Naon kecap anu leres-leres aya dina kayu salib?

(a) 'Ieu Isa Raja urang Yahudi "(Mateus 27:37).

(b) 'Raja urang Yahudi ”(Markus 15:26)

(c) 'Ieu Raja urang Yahudi ”(Lukas 23:38).

Mateus 27:37 (ESV)

37 Sareng dina sirahna, aranjeunna nempatkeun tuduhan ka anjeunna, anu aya tulisan, "Ieu Yesus, Raja urang Yahudi."

 

 

Markus 15:26 (ESV)

26 Sareng tulisan tina tuduhan anu disanggakeunana aya tulisan, "Raja urang Yahudi."

 

 

Lukas 23:38 (ESV)

38 Aya ogé tulisan dina anjeunna, "Ieu Raja urang Yahudi."

Kontradiksi # 17

Naha duanana penjahat disalib sareng Al-Masih ngahina Yesus?

(a) Leres (Mat 27:44, Markus 15:32).

(b) Henteu salah sahijina moyok ka Yesus, anu sanésna ngabélaan Yesus (Lukas 23:43). 

Mateus 27: 41-44 (ESV)

41 Kitu ogé imam-imam kapala, sareng ahli-ahli Kitab sareng sepuh, moyok anjeunna, saurna, 42 "Anjeunna nyalametkeun batur; anjeunna moal tiasa nyalametkeun dirina. Anjeunna nyaéta Raja Israil; hayu anjeunna turun ayeuna ti kayu salib, sareng kami bakal percanten ka anjeunna. 43 Anjeunna percanten ka Allah; hayu Gusti nyalametkeun anjeunna ayeuna, upami anjeunna mikahoyong anjeunna. Kusabab anjeunna nyarios, 'Kami Putra Allah.' ” 44 Sareng garong anu disalib sareng anjeunna ogé nyacad anjeunna ku cara anu sami.

 

 

Markus 15:32 (ESV)

32 Hayu Al Masih, Raja Israil, turun ayeuna tina salib supaya urang tiasa ningali sareng percanten. " Jalma-jalma anu disalib bareng jeung Anjeunna ogé nyiksa anjeunna.

 

 

Lukas 23: 39-43 (ESV)

39 Salah saurang penjahat anu digantungkeun ngahina ka anjeunna, nyarios, "Naha anjeun lain Al Masih? Simpen diri sareng urang! ” 40 Tapi anu sanésna nyempad anjeunna, saurna, "Naha anjeun henteu takwa ka Gusti, kumargi anjeun aya dina hukuman anu sami? 41 Sareng urang leres-leres adil, sabab urang nampi pahala anu pantes tina kalakuan urang; tapi lalaki ieu henteu salah ngalakukeun salah." 42 Jeung cenah, "Yesus, émut kuring nalika anjeun datang ka karajaan anjeun." 43 Jeung cenah anjeunna, "Saéstuna, kuring nyarios ka anjeun, dinten ayeuna anjeun bakal sareng kuring di surga."

 

Kontradiksi # 18

Jam sabaraha poe awéwé nganjang ka makam?

(a) 'Menuju subuh ”(Mateus 28: 1).

(b) 'Nalika matahari terbit ”(Markus 16: 2). 

Mateus 28:1 (ESV)

1 Ayeuna saatos dinten Sabat, nuju subuh dinten kahiji dina saminggu, Maryam Magdalena sareng anu sanés Maria angkat ka makam.

 

 

Markus 16:2 (ESV)

2 Sareng mimiti pisan dina dinten kahiji dina saminggu, nalika panonpoe parantos terbit, aranjeunna angkat ka makam.

Kontradiksi # 19

Naon tujuan awéwé-awéwé angkat ka makam?

(a) Pikeun nyapih awak Yesus ku rempah (Markus 16: 1; Lukas 23:55 dugi ka 24: 1).

(b) Ningali makam. Henteu aya nanaon ngeunaan rempah di dieu (Mateus 28: 1).

Markus 16:1 (ESV)

1 Nalika poé Sabat parantos kalangkung, Maryam Magdaléna, Maryam indungna Yakobus, sareng Salome ngagaleuh rempah-rempah, supados aranjeunna angkat sareng nyurahan anjeunna.

 

 

Lukas 23:55 (ESV)

55 Awéwé anu sumping sareng anjeunna ti Galilea nuturkeun sareng ningali makam sareng kumaha layonna.

 

 

Lukas 24:1 (ESV)

1 Tapi dina poe kahiji dina saminggu, subuh-subuh, aranjeunna angkat ka makam, nyandak rempah-rempah anu parantos disiapkeun.

   

Mateus 28:1 (ESV)

1 Ayeuna saatos dinten Sabat, nuju subuh dinten kahiji dina saminggu, Maryam Magdalena sareng anu sanés Maria angkat ka makam.

Kontradiksi # 20

Batu gedé disimpen dina lawang makam. Dimana batu nalika awéwé sumping?

(a) Nalika awéwé ngadeukeutan, hiji malaikat turun ti sawarga, ngagugulung batu, sareng ngobrol sareng awéwé-awéwé. Mateus ngajantenkeun awéwé janten saksi batu anu ngagugulung batu (Mateus 28: 1-6).

(b) Aranjeunna mendakan batu 'digulung tina kuburan ”(Lukas 24: 2).

(c) Aranjeunna ningali yén batu éta 'Digulung deui "(Markus 16: 4). 

Markus 16:4 (ESV)

4 Sareng ningali ka luhur, aranjeunna ningal batu éta digulung deui — batu éta ageung pisan.

 

 

Lukas 24:2 (ESV)

2 Sareng aranjeunna mendakan batu digulung tina kuburan,

 

 

Mateus 28: 1-6 (ESV)

1 Ayeuna saatos dinten Sabat, nuju subuh dinten kahiji dina saminggu, Maryam Magdalena sareng anu sanés Maria angkat ka makam. 2 Sareng katingali, aya gempa bumi anu gedé, sabab hiji malaikat Gusti turun ti sawarga sareng sumping sareng ngagugulung batu sareng calik di dinya. 3 Kacirina sapertos kilat, sareng papakéanana bodas sapertos salju. 4 Sareng kasieunan anjeunna penjaga ngageter teras janten siga jalma paéh. 5 Tapi malaikat nyarios ka awéwé-awéwé, "Entong sieun, sabab kuring terang yén anjeun milari Yesus anu disalib. 6 Anjeunna henteu aya di dieu, sabab anjeunna parantos gugah, sakumaha cenah. Datang, tingali tempat anjeunna ngagoler.

Kontradiksi # 21

Iraha murid-muridna balik deui ka Galilea?

(a) Langsung, sabab nalika ningali Yesus di Galilea 'aya anu ragu "(Mateus 28:17). Mangsa henteu pasti ieu henteu kedah tetep.

 (b) Saatos sahenteuna 40 dinten. Sore éta murid-murid masih aya di Yérusalém (Lukas 24:33). Yesus némbongan ka aranjeunna di ditu sareng ngawartoskeun aranjeunna, 'cicing di kota dugi ka anjeun dipakena kakuatan ti luhur "(Lukas 24:49). Anjeunna nembongan ka aranjeunna 'salami opat puluh dinten ”(Rasul 1: 3), sareng' maréntahkeun aranjeunna sanés angkat ti Yerusalem, tapi ngantosan jangji. . . '(Rasul 1: 4). 

Mateus 28: 16-17 (ESV)

16 Ayeuna murid anu sabelas angkat ka Galiléa, ka gunung anu ditunjuk ku Yesus. 17 Sareng nalika aranjeunna ningali anjeunna aranjeunna nyembah anjeunna, tapi aya anu ragu.

 

 

Lukas 24:33,49 (ESV)

33 Sareng aranjeunna angkat jam anu sami sareng angkat ka Yerusalem. Sareng aranjeunna mendakan anu sabelas sareng anu aya sareng aranjeunna ngariung… 49 Sarta tingali, Kuring ngirim jangji Rama abdi kana anjeun. Tapi tetep di dayeuh dugi ka anu dipakena ku kakawasaan.

 

 

Rasul 1: 3 (ESV)

3 Anjeunna masihan anjeunna hirup ka aranjeunna saatos sangsara ku seueur buktina, katingali aranjeunna salami opat puluh dinten sareng nyarioskeun ngeunaan Karajaan Allah.

Kontradiksi # 22

Naon Yudas ngalakukeun ku artos getih anu ditampi pikeun ngahianat Yesus?

(a) Anjeunna ngalungkeun sadayana ka Bait Allah teras angkat. Pendeta henteu tiasa nempatkeun artos getih kana perbendaharaan kuil, janten aranjeunna ngagaleuh mésér kebon pikeun ngubur jalma-jalma asing (Mateus 27: 5).

(b) Anjeunna mésér kebon (Rasul 1:18).

Kontradiksi # 23

Kumaha Yudas maot?

(a) Anjeunna angkat sareng ngagantung dirina (Mateus 27: 5).

(b) Anjeunna murag murag di lapangan anu anjeunna mésér teras kabuka di tengah-tengah sareng sadaya usus na kaluar (Kis. 1:18). 

Mateus 27: 3-5 (ESV) 

3 Teras nalika Yudas, anu ngahianatan anjeunna, ningali yén Yesus dihukum, anjeunna robih sareng nyandak deui tilu puluh artos pérak ka kapala imam sareng sepuh. 4 nyarios, "Kuring parantos dosa ku ngahianat getih anu polos." Aranjeunna nyarios, "Naon éta pikeun kami? Tingali ku nyalira. " 5 Sareng ngalungkeun potongan perak kana candi, anjeunna angkat, sareng anjeunna angkat sareng ngagantung dirina.

 

 

Rasul 1: 18 (ESV)

18 (Ayeuna jalma ieu kéngingkeun kebon ku hadiah kajahatanana, sareng murag tina sirah anjeunna ngabeledug di tengah-tengah sareng sadaya usus na kaluar.

Kontradiksi # 24
Naha sawah disebut 'Ladang Getih ”?

(a) Kusabab para imam ngagaleuh éta ku artos getih (Mateus 27: 8).

(b) Kusabab pupusna getih Yudas didinya (Rasul 1:19).

Mateus 27: 7-8 (ESV)

Janten aranjeunna nyandak naséhat sareng mésér kebon tukang nyieun pot sakumaha tempat ngubur pikeun jalma asing. 8 Maka lapangan éta disebut Sawah Darah dugi ka ayeuna.

 

 

Rasul 1: 18-20 (ESV)

18 (Ayeuna jalma ieu kéngingkeun kebon ku hadiah kajahatanana, sareng murag tina sirah anjeunna ngabeledug di tengah-tengah sareng sadaya usus na kaluar. 19 Sareng éta dipikaterang ku sakumna pangeusi Yérusalém, sahingga kebon éta disebat dina basa sorangan Akeldama, nyaéta, Ladang Getih.) 20 "Kusabab aya tulisan dina Kitab Jabur," Mugi kemahna janten sepi, sareng ulah aya anu cicing di dinya ';

Kontradiksi # 25

Naha Yohanes Baptis ngakuan Yesus sateuacan dibaptis?

(a) Leres (Mateus 3: 13-14).

(b) Henteu (Yohanes 1:32, 33).

Mateus 3: 13-15 (ESV)

13 Teras Yesus angkat ti Galilea ka Yordan ka Yohanes, kanggo dibaptis ku anjeunna. 14 John bakal nyegah anjeunna, nyarios, "Kuring kedah dibaptis ku anjeun, sareng anjeun datang ka kuring?" 15 Tapi Yesus waler ka anjeunna, "Hayu ayeuna, sabab ku urang pantes pikeun minuhan sagala kaadilan." Teras anjeunna satuju.

 

 

Yohanes 1: 32-33 (ESV)

32 Sareng Yohanes nyaksian: "Kuring nempo Roh turun ti sawarga kawas japati, sareng éta tetep aya dina anjeunna. 33 Kuring sorangan henteu terang anjeunna, tapi anjeunna anu ngutus kuring ngabaptis ku cai nyarios ka kuring, 'Anjeunna anu anjeun ningali Roh turun sareng tetep, ieu anu ngabaptis ku Roh Suci.'

Kontradiksi # 26

Iraha Maryam Magdaléna mimiti pendak sareng Yesus anu dihirupkeun deui? Sareng kumaha réaksina?

(a) Maryam sareng awéwé anu sanésna pendak sareng Yesus nalika badé angkat ti mimiti kadinya sareng ka makam. Aranjeunna nyepeng sampéanna sareng nyembah ka Anjeunna (Mateus 28: 9).

(b) Dina kaduana kadatanganana ka makam Maryam pendak sareng Yesus di luar makam. Nalika anjeunna ningal Yesus anjeunna henteu mikawanoh anjeunna. Anjeunna nyalahkeun anjeunna pikeun tukang kebon. Anjeunna masih mikir yén awak Yesus diteundeun di tempat anu mana waé sareng anjeunna nungtut terang dimana. Tapi nalika Yesus nyarioskeun namina éta anjeunna langsung mikawanoh anjeunna sareng nyebatna 'Guru "Yesus nyarios ka anjeunna,' Entong dicekel kuring. . . '(Yohanes 20:11 dugi ka 17).

Mateus 28: 7-9 (ESV)

7 Teras angkat gancang sareng carioskeun ka murid-muridna yén anjeunna parantos gugah tina maot, sareng tingali, anjeunna badé angkat ka anjeun ka Galilea; di dinya anjeun bakal ningali anjeunna. Tingali, kuring parantos bébéja ka anjeun. " 8 Janten aranjeunna angkat gancang ti makam sareng sieun sareng bungahna, teras lumpat nyaritakeun murid-muridna. 9 Sareng lah, Yesus pendak sareng aranjeunna sareng nyarios, "Salam!" Sareng aranjeunna sumping sareng nyandak suku-Na sareng nyembah ka Anjeunna.

 

 

Yohanes 20: 11-18 (ESV)

11 Tapi Maria nangtung nangis di luar kuburan, sareng nalika anjeunna nangis anjeunna sujud ningali kana makam. 12 Sareng anjeunna ningali dua malaikat nganggo bodas, linggih di tempat layon Yesus parantos ngagoler, hiji dina sirah sareng hiji dina suku. 13 Aranjeunna nyarios ka anjeunna, "Awéwé, naha anjeun nangis?" Anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Aranjeunna parantos nyandak Gusti, sareng kuring henteu terang dimana aranjeunna nempatkeun anjeunna." 14 Saatos nyarios kitu, anjeunna malik teras ningali Yesus nangtung, tapi anjeunna henteu terang yén éta téh Yesus. 15 Yesus nyarios ka anjeunna, "Awéwé, naha anjeun nangis? Saha anu anjeun milari? " Upamana anjeunna janten tukang kebon, anjeunna nyarios ka anjeunna, "Gusti, upami anjeun parantos nyandak anjeunna, bejakeun ka kuring dimana anjeun nempatkeun anjeunna, sareng kuring bakal nyandak anjeunna angkat." 16 Yesus nyarios ka anjeunna, "Maria." Anjeunna tos sareng nyarios ka anjeunna dina basa Aram, "Rabboni!" (anu hartosna Guru). 17 Yesus nyarios ka anjeunna, "Entong nangkél kuring, sabab kuring henteu acan angkat ka Rama; tapi nyaah ka dulur-dulur kuring sareng saur aranjeunna, kuring badé angkat ka Bapa sareng Rama anjeun, ka Allah abdi sareng Gusti anjeun. '" 18 Maryam Magdalena angkat sareng ngumumkeun ka murid-murid, "Kuring parantos ningal Gusti" -na yén anjeunna parantos nyarios ieu ka anjeunna.

Kontradiksi # 27

Naon paréntah Yesus pikeun murid-muridna?

 (a) 'Pédah dulur-dulurna angkat ka Galiléa, maka di dinya aranjeunna bakal ningali kuring ”(Mateus 28:10).

 (b) 'Buka dulur-dulur kuring sareng saur aranjeunna, kuring badé angkat ka Bapa sareng Rama anjeun, ka Allah abdi sareng Gusti anjeun "(Yohanes 20:17).

Mateus 28:10 (ESV)

10 Teras Yesus nyarios ka aranjeunna, "Entong sieun; angkat sareng bejakeun ka dulur-dulur kuring angkat ka Galilea, sareng di dinya aranjeunna bakal ningali kuring. "

 

 

Yohanes 20:17 (ESV)

7 Yesus nyarios ka anjeunna, "Entong nangkél kuring, sabab kuring henteu acan angkat ka Rama; tapi angkat ka dulur-dulur kuring sareng saur aranjeunna, kuring badé angkat ka Bapa sareng Rama anjeun, ka Allah abdi sareng Gusti anjeun. '".

Kontradiksi # 28

Sabaraha malaikat anu nembongan ka awéwé?

(a) Hiji (Mateus 28: 2, Markus 16: 1-5)

(b) Dua (Lukas 24: 1-4)

Mateus 28:2 (ESV)

2 Sareng katingali, aya gempa bumi anu gedé, sabab hiji malaikat Gusti turun ti sawarga sareng sumping sareng ngagugulung batu sareng calik di dinya. 3

 

 

Markus 16: 1-5 (ESV)

1 Nalika poé Sabat parantos kalangkung, Maryam Magdaléna, Maryam indungna Yakobus, sareng Salome ngagaleuh rempah-rempah, supados aranjeunna angkat sareng nyurahan anjeunna. 2 Sareng mimiti pisan dina dinten kahiji dina saminggu, nalika panonpoe parantos terbit, aranjeunna angkat ka makam. 3 Sareng aranjeunna nyarios, "Saha anu bakal ngagugulung batu pikeun urang tina lawang kubur?" 4 Sareng ningali ka luhur, aranjeunna ningal batu éta digulung deui — batu éta ageung pisan.5 Sareng lebet kana makam, aranjeunna ningali saurang nonoman linggih di beulah katuhu, nganggo jubah bodas, sareng aranjeunna hariwang.

 

 

Lukas 24: 1-4 (ESV)

1 Tapi dina poe kahiji dina saminggu, subuh-subuh, aranjeunna angkat ka makam, nyandak rempah-rempah anu parantos disiapkeun. 2 Sareng aranjeunna mendakan batu digulung tina kuburan, 3 tapi nalika aranjeunna lebet aranjeunna henteu mendakan layon Gusti Yesus.4 Nalika aranjeunna bingung perkawis ieu, katingali, aya dua urang lalaki nangtung ku aranjeunna kalayan baju anu ngagurilap. 5

Kontradiksi # 29

Naha Yohanes Baptis Élia anu badé sumping?

(a) Leres (Mateus 11:14, 17: 10-13).

(b) Henteu (Yohanes 1: 19-21).

Mateus 11: 13-14 (ESV)

3 Pikeun sadaya Nabi sareng Hukum nubuat dugi ka Yohanes, 14 sareng upami anjeun kersa nampi éta, anjeunna téh Élia anu badé sumping.

 

 

Mateus 17: 10-13 (ESV)

10 Sareng murid-murid naros ka anjeunna, "Teras kunaon ahli-ahli Taurat nyarios yén Élias heula kedah sumping?" 11 Anjeunna ngajawab, "Élias parantos sumping, sareng anjeunna bakal mulangkeun sagala rupa. 12 Tapi kuring nyaritakeun yén Élia parantos sumping, sareng aranjeunna henteu mikawanoh anjeunna, tapi dilakukeun ka anjeunna naon anu dipikahoyong. Kitu ogé Putra Manusa tangtos bakal sangsara ku aranjeunna. " 13 Maka murid-murid ngartos yén anjeunna nyarios ka aranjeunna Yohanes Baptis.

 

 

Yohanes 1: 19-21 (ESV)

9 Sareng ieu anu kasaksian Yohanes, nalika urang Yahudi ngutus imam sareng urang Lewi ti Yérusalém naros ka anjeunna, "Saha anjeun?" 20 Anjeunna ngaku, sareng henteu nolak, tapi ngaku, "Kuring sanés Al Masih." 21 Sareng aranjeunna naros ka anjeunna, "Kumaha kitu? Naha anjeun Élias? " Saur anjeunna, "Sanés." "Naha anjeun Nabi?" Sareng anjeunna ngajawab, "Henteu."

Kontradiksi # 30

Dimana Yesus mimiti pendak sareng Simon Pétrus sareng Andreas?

(a) Di sisi laut Galiléa (Mateus 4: 18-22).

(b) Kamungkinan di sisi walungan Yordan, saatos éta, Yesus mutuskeun badé angkat ka Galilea (Yohanes 1:43).

Mateus 4: 18-22 (ESV)

18 Nalika leumpang di sisi Laut Galiléa, anjeunna ningali dua saderek, Simon (anu disebat Peter) sareng Andrew lanceukna, ngalungkeun jaring ka laut, sabab aranjeunna mangrupikeun pamayang. 19 Sareng saurna ka aranjeunna, "Tuturkeun Kami, sareng kuring bakal ngajantenkeun anjeun janten tukang nyala lauk." 20 Langsung aranjeunna ninggali jala sareng nuturkeun anjeunna. 21 Anjeunna angkat ti dinya anjeunna ningali dua saderek anu sanésna, Yakobus bin Zebédéus sareng Yohanes lanceukna, aya dina parahu sareng Zebédéy ramana, ngala jaring, teras anjeunna nyauran aranjeunna. 22 Langsung aranjeunna ninggalkeun parahu sareng bapakna sareng nuturkeun anjeunna.

 

 

Yohanes 1: 41-43 (ESV)

41 Anjeunna mimitina mendakan lanceukna nyalira Simon sareng nyarios ka anjeunna, "Kami parantos mendakan Al Masih" (anu hartosna Kristus). 42 Anjeunna nyandak anjeunna ka Yesus. Yesus neuteup ka anjeunna sareng nyarios, "Anjeun Simon anak Yahya. Anjeun bakal disebat Cefas ”(anu hartosna Peter).
Yesus Telepon Philip sareng Nathanael
43 Isukna Yesus mutuskeun angkat ka Galilea.

Kontradiksi # 31

Kumaha carana Simon Pétrus terang yén Yesus teh Kristus?

(a) Ku wangsit ti sawarga (Mateus16: 17).

(b) Lanceukna Andrew nyarios ka anjeunna (Yohanes 1:41).

Mateus 16: 16-17 (ESV)

16 Simon Peter ngawaler, "Anjeun teh Al Masih, Putra Allah anu hirup." 17 Sareng Yesus waler ka anjeunna, "Bagja anjeun, Simon Bar-Yunus! Pikeun daging sareng getih henteu ngungkabkeun ieu ka anjeun, tapi Rama kuring anu di sawarga.

 

 

Yohanes 1: 41-42 (ESV)

41 Anjeunna mimitina mendakan lanceukna nyalira Simon sareng nyarios ka anjeunna, "Kami parantos mendakan Al Masih" (anu hartosna Kristus). 42 Anjeunna nyandak anjeunna ka Yesus. Yesus neuteup ka anjeunna sareng nyarios, "Anjeun Simon anak Yahya. Anjeun bakal disebat Cefas ”(anu hartosna Peter).

Kontradiksi # 32

Naha Yudas nyium Yesus?

(a) Leres (Mateus 26: 48-50, Markus 14: 44-45).

(b) Henteu (Lukas 22: 47-54, Yohanes 18: 3-5).

Mateus 26: 48-49 (ESV)

48 Ayeuna anu ngahianat parantos masihan tanda ka aranjeunna, saurna, "Anu bakal kuring cium nyaéta lalaki éta; ngarebut anjeunna. " 49 Sareng anjeunna sumping ka Yesus langsung sareng nyarios, "Salam, Rabi!" Sareng anjeunna ngambung anjeunna

 

 

Lukas 22: 47-54 (ESV)

47 Nalika anjeunna masih nyarios, aya jalma anu rame, sareng anu disebat Yudas, salah saurang ti dua welas, nuju mingpin aranjeunna. Anjeunna ngadeukeutan ka Yesus pikeun nyium anjeunna, 48 tapi Yesus nyarios ka anjeunna, "Yudas, naha anjeun bakal ngahianat Putra Manusa ku ciuman?" 49 Sareng nalika jalma-jalma anu aya disakurilingna ningali naon anu bakal nuturkeun, aranjeunna nyarios, "Gusti, naha kami mogok pedang?" 50 Sareng salah sahijina neunggeul hamba pandita luhur sareng neukteuk ceuli katuhu na. 51 Tapi Isa nyarios, "Henteu langkung ieu!" Sareng anjeunna keuna ceuli sareng nyageurkeun anjeunna. 52 Teras Yesus nyarios ka imam-imam kapala sareng perwira Bait Allah sareng sepuh, anu kaluar ngalawan anjeunna, "Naha anjeun kaluar siga anu maling, nganggo pedang sareng tongkat? 53 Nalika kuring sareng anjeun dinten-dinten di Bait Allah, anjeun henteu nangkep kuring. Tapi ieu téh jam anjeun, sareng kakuatan gelap. " 54 Teras aranjeunna dicandak anjeunna sareng dibawa ka anjeunna, dibawa anjeunna ka imah imam agung, sareng Pétrus nuturkeun ti kajauhan.

 

 

Yohanes 18: 3-5 (ESV)

3 Maka Yudas, parantos ngempelkeun serdadu serdadu sareng sababaraha perwira ti kapala pandita sareng urang Parisi, angkat ka dinya nganggo lantera, obor sareng senjata. 4 Teras Yesus, terang sadayana anu bakal kajadian ka Anjeunna, sumping sareng nyarios ka aranjeunna, "Saha anu anjeun milari?" 5 Aranjeunna ngawaler ka anjeunna, "Yesus ti Nasaret." Yesus nyarios ka aranjeunna, "Kami anjeunna." Yudas, anu ngahianat ka Anjeunna, nangtung sareng aranjeunna.

Kontradiksi # 33

Naha Yesus nanggung kayu salib na nyalira?

(a) Henteu (Mateus 27: 31-32)

(b) Leres (Yohanes 19:17)

Mateus 27: 31-32 (ESV)

31 Sareng nalika aranjeunna moyok anjeunna, aranjeunna dicabut jubah sareng nempatkeun baju na nyalira ka anjeunna sareng ngantunkeun anjeunna nyalib. 32 Nalika aranjeunna kaluar, aranjeunna mendakan hiji lalaki ti Kirene, Simon namina. Aranjeunna maksa lalaki ieu nyandak kayu salib na.

 

 

Yohanes 19: 16-17 (ESV)

Janten aranjeunna nyandak Yesus, 17 teras anjeunna angkat, nyandak palang nyalira, ka tempat anu disebat Tempat Tangkorak, anu dina basa Aram disebat Golgota.

 

Kontradiksi # 34

Sabaraha lami Yesus maot (di kubur)?

(a) 3 dinten / 3 wengi (Mateus 12:40)

(b) "dina dinten anu katilu": 3 dinten / 2 wengi (Lukas 9:22, Lukas 18:33, Lukas 24: 7, Lukas 24:46, Rasul 10:40, 1Kor 15: 4)

Mateus 12:40 (ESV)

Kusabab sapertos Yunus aya tilu dinten tilu wengi dina beuteung lauk ageung, maka Putra Manusa bakal aya tilu dinten tilu wengi di jero bumi.

 

 

Lukas 24:46 (ESV)

sareng saurna ka aranjeunna, "Kieu anu diserat, yen Al Masih kedah sangsara sareng dina poe katilu dihirupkeun deui tina maot,

   

Rasul 10: 39-40 (ESV)

39 Sareng kami saksi sadaya anu anjeunna lakukeun boh di nagara urang Yahudi sareng di Yérusalém. Aranjeunna maéhan anjeunna maot ku ngagantung anjeunna dina tangkal, 40 tapi Gusti ngangkat anjeunna dina dinten anu katilu sareng ngajantenkeun anjeunna nembongan,

 

 

1 Korinta 15: 3-4 (ESV)

3 Pikeun kuring masrahkeun ka anjeun sakumaha anu pangpentingna anu kuring ogé nampi: yén Kristus pupus pikeun dosa-dosa urang anu saluyu sareng Kitab Suci, 4 yén anjeunna dikubur, yén anjeunna dibangkitkeun dina dinten katilu saluyu sareng Kitab Suci,

Kontradiksi # 35

Nalika dihirupkeun deui, naha Yesus maréntahkeun murid-muridna pikeun ngajantenkeun murid-murid pikeun sagala bangsa atanapi cicing di Yerusalem dugi ka nampi jangji Roh Suci?

(a) Yesus maréntahkeun murid-muridna pikeun henteu nyarios yén ngantosan di Yérusalém pikeun Roh Suci. (Mateus 28:19)

(b) Yesus maréntahkeun murid-muridna ngantosan di kota dugi ka aranjeunna dipakena kakuatan sareng ngantosan janji ti Rama Roh Suci (Lukas 24: 49, Rasul 1: 4-5, Rasul 1: 8)

Mateus 28: 19-20 (ESV)

19 Maka angkat sareng jantenkeun murid ti sadayana bangsa, baptiskeun aranjeunna dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci, 20 ngajar aranjeunna pikeun niténan sagala anu Kuring maréntahkeun anjeun.

 

 

Lukas 24:49 (ESV)

49 Sarta tingali, Kuring ngirim jangji Rama abdi kana anjeun. Tapi tetep di dayeuh dugi ka anu dipakena ku kakawasaan.

   

Rasul 1: 4-5 (ESV)

4 Sareng nalika cicing sareng aranjeunna anjeunna maréntahkeun aranjeunna henteu angkat ti Yérusalém, tapi ngantosan janji Bapa, anu, saurna, "anjeun nguping ti kuring; 5 pikeun Yohanes dibaptis nganggo cai, tapi anjeun bakal dibaptis nganggo Roh Suci teu sabaraha dinten ti ayeuna. "

 

 

Rasul 1: 8 (ESV)

8 Tapi anjeun bakal nampi kakawasaan nalika Roh Suci sumping ka anjeun, sareng anjeun bakal janten saksi kuring di Yerusalem sareng di sadaya Yudea sareng Samaria, dugi ka tungtung bumi. "

 

Aliran Masalah anu sanés dina Mateus:

Maggi nyaéta tukang sihir atanapi tukang sihir ngawangun Persia. Naha Gusti bakal ngantunkeun jalma-jalma sapertos kitu ka Yesus?

Mateus 2: 1-2 (ESV)

1 Ayeuna saatos Isa ngalahir di Betlehem di Yudea dina jaman raja Herodes, aya jelema-jelema bijaksana (Maggi) ti wétan sumping ka Yerusalem, 2 saurna, "Dimana anjeunna anu lahir raja urang Yahudi? Pikeun kami ningali bintang-Na nalika naék sareng sumping ka nyembah anjeunna. "

Teu aya catetan sajarah ngeunaan Herodes maéhan barudak lalaki di Bétléhém. Teu aya cariosan dina tulisan Josephus. Motivasi utama na nyaéta nyariskeun kekejaman Romawi.

Mateus 2: 13-16 (ESV)

13 Ayeuna nalika aranjeunna angkat, aya malaikat Gusti anu nembongan ka Yusup dina impian sareng nyarios, "Bangun, bawa budak sareng indungna, kabur ka Mesir, teras cicing di dinya dugi ka Kami béjakeun ka anjeun, sabab Herodes badé milarian budakna, ngancurkeun anjeunna. " 14 Sareng anjeunna gugah sareng nyandak murangkalih sareng indungna wengi teras angkat ka Mesir 15 sareng tetep di dinya dugi ka pupusna Herodes. Ieu pikeun minuhan anu diandikakeun ku PANGERAN ku nabi, "Kaluar ti Mesir kuring nganuhunkeun putra abdi."
16 Teras Herodes, nalika anjeunna ningali yén anjeunna ditipu ku jalma-jalma bijaksana, janten ambek, anjeunna ngutus sareng ngabunuh sadaya barudak lalaki di Bétléhém sareng di daérah éta anu umurna dua taun atanapi ka handap, dumasar kana waktos anu anjeunna parantos dipastikeun ti para wijaksana.

[Ieu kirang dina akun ngeunaan Josephus]

Ngan di Mateus aya pernyataan yén Yohanes bakal nyegah Yesus dibaptis ku anjeunna nunjukkeun yén Yohanes langsung mikawanoh anjeunna salaku Al Masih. Mark sareng Lukas henteu ngagaduhan dialog ieu. Dina Lukas, Yohanes ngirim murid engké dina pelayanan Kristus pikeun naros naha Yesus mangrupikeun anu bakal sumping. Dina Lukas, buktina anu disayogikeun ku Yesus janten Mesias nyaéta tanda-tanda sareng kaajaiban anu dilakukeun dina pelayananna.

Mateus 10:34 (ESV)

Mateus 3: 13-15 (ESV) 13 Teras Yesus angkat ti Galilea ka Yordan ka Yohanes, kanggo dibaptis ku anjeunna. 14 John bakal nyegah anjeunna, nyarios, "Kuring kedah dibaptis ku anjeun, sareng anjeun datang ka kuring? " 15 Tapi Yesus waler ka anjeunna, "Hayu ayeuna, sabab ku urang pantes pikeun minuhan sagala kaadilan." Teras anjeunna satuju.

   

Lukas 18-23 (ESV)

18 Murid-murid Yohanes nyaritakeun sagala rupa ieu ka Anjeunna. Sareng John, 19 nelepon dua murid-Na ka anjeunna, dikirim aranjeunna ka Gusti, paribasa, "Naha anjeun hiji anu bakal datang, atanapi urang kedah milarian anu sanés?" 20 Sareng nalika éta lalaki sumping ka anjeunna, aranjeunna nyarios, "Yohanes Baptis parantos ngutus kami ka anjeun, nyarios, 'Naha anjeun anu bakal sumping, atanapi naha urang kedah milarian anu sanés? '" 21 Dina waktos éta anjeunna nyageurkeun seueur jalma anu panyakit sareng bala sareng roh-roh jahat, sareng seueur anu buta anjeunna masihan pandangan. 22 Sareng anjeunna ngawaler ka aranjeunna, "Buka sareng carioskeun ka Yohanes naon anu anjeun kantos tingali sareng nguping: buta lolong, jelema lumpuh, jelema kusta dibersihkeun, anu pameget nguping, anu maraot parantos dihirupkeun, anu miskin parantos ngawartakeun kabar baik ka aranjeunna. . 23 Sareng rahayu jalma anu henteu gelo ku kuring.

Naha Yesus sumping nyandak pedang atanapi perpecahan? Naha Yesus ngahutbah kekerasan? Umat ​​Islam sering ngadugikeun Mat 10:34.

Mateus 10:34 (ESV)

 "Entong dipikirkeun yén kuring datang pikeun badami bumi. Abdi henteu sumping nyandak perdamaian, tapi pedang.

   

Lukas 12:51 (ESV)

51 Naha saur anjeun yén kuring sumping pikeun masihan perdamaian di bumi? Henteu, kuring bébéja, tapi rada ngabagi-bagi.

Ayat-ayat ieu ngan ukur dina Mateus sareng sering dianggo ku para pangapunten Muslim pikeun ngaku yén pelayanan Yesus ngan ukur pikeun urang Yahudi.

Mateus 10: 5-7 (ESV)

5 Dua belas ieu Yesus ngutus, maréntahkeun ka aranjeunna, "Ka mana waé angkat ka tempat anu sanés nagri Jérman sareng henteu lebet ka kota sanés. 6 tapi nyaah ka domba-domba anu leungit tina kulawarga Israél. 7 Sareng nyebarkeun nalika anjeun angkat, paribasa, Karajaan langit parantos caket. '

   

Mateus 15:24 (ESV)

24 Anjeunna ngajawab, "Kuring dikirim ukur ka domba anu leungit tina kulawarga Israél."

Mateus sigana nunjukkeun yén hirup langgeng diala ku ngajaga paréntah sareng ngajarkeun kasalametan dumasar kana padamelan. Judaizers (jalma anu ngajar yén urang Kristen kedah nuturkeun Taurat) nganggo Mateus salaku rujukan anu utami.

Mateus 5: 17-19 (ESV)

17 "Entong dipikirkeun yén kuring datang pikeun mupuskeun Hukum atanapi Para Nabi; Kuring henteu sumping pikeun mupuskeun aranjeunna tapi pikeun minuhan éta. 18 Kanggo anu saéstuna, kuring nyarios ka anjeun, dugi ka langit sareng bumi musna, moal aya iota, teu titik, bakal lungsur tina Hukum dugi sadayana réngsé. 19 Maka sing saha waé anu ngareguhkeun salah sahiji anu pang sahenteuna tina paréntah ieu sareng ngajar anu sanés pikeun ngalakukeun anu sami bakal disebat paling henteu di karajaan sawarga, tapi saha waé anu ngalaksanakeunana sareng ngajar aranjeunna bakal disebat hébat di karajaan sawarga.

 

 

Mateus 19: 16-17 (ESV)

16 Sareng aya, saurang lalaki sumping ka anjeunna, saurna, "Guru, naon kasaéan anu kuring kedah lakukeun pikeun hirup langgeng?" 17 Sareng saur anjeunna, "Naha anjeun naros ka kuring ngeunaan naon anu saé? Ngan aya hiji anu saé. Upami anjeun hoyong lebet kahirupan, jaga paréntah. "

Mateus 25: 45-46 (ESV)

45 Maka anjeunna bakal ngawaler ka aranjeunna, saurna, 'Saestuna, kuring nyarios ka anjeun, sabab anjeun henteu ngalakukeun éta ka salah sahiji anu pang alitna ieu, anjeun henteu ngalakukeun éta ka kuring.' 46 Sareng ieu bakal lebet kana hukuman anu langgeng, tapi anu bener kana hirup anu langgeng. "

Mateus mangrupikeun hiji-hijina buku dina surat wasiat anu anyar anu ngagaduhan catetan ngeunaan timbulna wali anu maot sareng penampilanana di Yerusalem. Seueur sarjana Kristen percaya ieu sanés sajarah.

Mateus 27: 51-53 (ESV)

51 Jeung katingali, langsir Bait Allah dibelah dua, ti luhur dugi ka handap. Sareng bumi ngoyagkeun, batu na beulah. 52 Makam ogé dibuka. Sareng seueur jasad para wali anu parantos saré diangkat, 53 sareng kaluar tina kuburan saatos dihirupkeun deui aranjeunna angkat ka kota suci sareng nembongan seueur.

Mateus nganggo basa anu bénten-bénten yén buku-buku sanés Perjanjian Anyar contona istilah "Karajaan Sawarga" dianggo 32 kali dina Mateus tapi henteu aya dina buku sanés dina Perjanjian Anyar. Markus sareng Lukas nganggo istilah "Karajaan Allah".