Kado ti Roh Suci
Kado ti Roh Suci

Kado ti Roh Suci

Pelayanan Yohanes Baptis sareng Yesus

Yahya Baptis nampik yén anjeunna Kristus tapi ceuk nu datang sanggeus anjeunna bakal ngabaptis ku Roh Suci jeung seuneu. ( Lukas 3:15-16 ) Waktu Yésus dibaptis ku Yohanes jeung keur ngadoa, langit muka, sarta Roh Suci lungsur ka manéhna dina wujud jasmani. (Lukas 3:21-22) Yohanes méré kasaksian yén dina Kristus manéhna ningali Ruh Allah lungsur sarta tetep. (Yohanes 1:32) Ieu bukti yén Yésus téh nya éta nu ngabaptis ku Roh Suci jeung yén manéhna téh Putra Allah. (Yoh. 1:34) Sanggeus narima Roh Suci, Yésus ngamimitian dinesna waktu umurna kira-kira 30 taun. ( Lukas 3:23 ) Manéhna nyatakeun, ”Roh Yéhuwa aya dina Kami, sabab Mantenna geus diistrénan pikeun ngawawarkeun Injil Kasalametan ka nu miskin. Mantenna ngutus Kami pikeun ngumumkeun kamerdikaan ka para tawanan, jeung malikkeun panineungan ka nu lolong, pikeun ngabebaskeun jalma-jalma anu ditindas, pikeun ngumumkeun taun rahmat Gusti." (Lukas 4:18-19) Sanggeus dibaptis ku Yohanes, Yésus urang Nasarét diistrénan ku Roh Suci jeung ku kakawasaan, sarta manéhna indit-inditan ngalakonan kahadéan jeung nyageurkeun kabéh nu katindes ku Iblis, sabab Allah nyarengan ka manéhna. ( Rasul 10:37-38 )

Urang bakal dibaptis ku baptisanna

Saur Isa, "Cawan anu ku Kami diinum ku maraneh bakal diinum, jeung ku baptisan anu ku Kami dibaptis, maraneh bakal dibaptis." ( Mar. 10:39-40 ) Manéhna ogé ngomong, ”Sing saha anu percaya ka Kami, bakal ngalakonan pagawean-pagawean anu ku Kami dilakonan; Sareng padamelan anu langkung ageung tibatan ieu anjeunna bakal dilakukeun, sabab kuring bakal angkat ka Bapa." (Yohanes 14:12) Lamun jalma-jalma jahat nyaho cara méré kurnia anu hadé ka anak-anakna, kumaha deui Bapa di sawarga bakal méré Roh Suci ka jalma-jalma nu nanya ka Mantenna! ( Lukas 11:13 ) Yésus ngajerit, ”Lamun aya anu halabhab, hayu ka Kami, nginum. ( Yoh. 7:37 ) Sing saha anu percaya ka Kami, sakumaha ceuk Kitab Suci, ‘Ti jero hatena bakal ngocorkeun cai hirup.’” ( Yoh. 7:38 ) Manéhna ngomong ieu ngeunaan Roh, nyaéta jalma-jalma anu percaya ka Anjeunna. kudu narima, sabab Roh teu acan dipasihkeun, sabab Yesus teu acan kamulyaan. ( Yoh. 7:39 ) Ceuk manéhna, ”Lamun maraneh nyaah ka Kami, maraneh bakal nurut kana parentah Kami. Sarta Kami bakal nanya ka Rama, sarta anjeunna bakal masihan anjeun Helper sejen, pikeun marengan anjeun salawasna, nya eta Roh bebeneran, saha dunya teu bisa narima. (Yohanes 14:15-16) Nu nulungan, nyaéta Roh Suci anu diutus ku bapa dina nami Yesus. ( Yoh. 14:26 ) Anjeunna nyarioskeun kauntungan murid-muridna upami anjeunna angkat, sabab upami anjeunna henteu angkat, Pangemban moal sumping ka aranjeunna. (Yohanes 16:7)

Tunda dugi ka dipasihan kakuatan ti luhur

Nalika Yesus dibangkitkeun tina pupusna sareng nembongan ka rasul-rasul anu ku Anjeunna dipilih, Anjeunna nyarioskeun ka aranjeunna supados henteu angkat ti Yérusalém, tapi ngantosan jangji Bapa anu kieu, "Anjeun parantos ngadangu ti Kami: sabab Yohanes ngabaptis ku cai. tapi maneh bakal dibaptis ku Roh Suci moal lila ti ayeuna." (Rasul 1:2-5) Nalika poé Pentakosta datang, maranéhanana kabéh babarengan di hiji tempat - sarta ujug-ujug datang ti sawarga sora kawas angin gede buru-buru, sarta eta ngeusi sakabéh imah tempat maranéhanana diuk. (Rasul-rasul 2: 1-2) Basa-basa anu dibagi-bagi sapertos seuneu nembongan ka aranjeunna sareng nyéépkeun masing-masing - sareng aranjeunna sadayana dipinuhan ku Roh Suci sareng mimiti nyarios dina basa anu sanés sakumaha Roh masihan aranjeunna ngucapkeun. (Rasul 2:3-4) Urang Yahudi boh nu proselit, ngadéngé maranéhna nyaritakeun karya-karya Allah dina basa urang sorangan.” (Rasul-rasul 2:11) Sadayana reuwas sareng bingung, saurna, "Naon hartosna ieu?" Tapi anu sanésna nyedekkeun, saurna, "Aranjeunna pinuh ku anggur anyar." ( Rasul 2:12-13 )

Da'wah Pétrus dina Pentakosta

Petrus, nangtung jeung sabelas, ngangkat sora-Na, sarta ngomong ka aranjeunna, nyebutkeun, "Jelema-jelema ieu teu mabok, sakumaha anu anjeun nyangka, sabab ieu ngan tilu jam beurang - tapi ieu anu diucapkeun ngaliwatan nabi Yoel." (Rasul-rasul 2:15-16) ”Dina mangsa-mangsa ahir, Allah ngadawuh, yen Kami baris ngancurkeun Roh Kami ka sakabeh jalma, sarta putra-putra maraneh bakal nganubuatkeun, sarta para nonoman maraneh bakal nempo tetenjoan. jeung lalaki heubeul anjeun bakal ngimpi impian; Malahan ka abdi-abdi lalaki sareng abdi-abdi awewe dina poe-poe eta, Kami bakal ngancurkeun Roh Kami, sarta maranehna bakal nganubuatkeun.’” ( Rasul 2:17-18 ) Pétrus ogé ngomong, ”Ieu Yésus, Allah geus digugahkeun, sarta tina hal éta urang kabéh aya. saksi - ku kituna geus Maha Agung di leungeun katuhu Allah, sarta sanggeus narima ti Rama jangji Roh Suci, anjeunna geus dituang kaluar ieu nu anjeun sorangan ningali jeung dédéngéan. (Rasul-rasul 2:32-33) Jeung, ”Ku sabab kitu, sakumna bangsa Israil kudu nyaho, yen Allah geus ngajadikeun Anjeunna jadi Gusti jeung Kristus, Yesus anu ku maraneh disalib.” (Rasul-rasul 2:36) Sanggeus ngadéngé hal éta, maranéhna ngarasa nyeri haté, tuluy nanya ka Petrus jeung rasul-rasul séjénna, ”Dulur-dulur, urang kudu kumaha?” (Rasul 2:37) Petrus nyarios ka aranjeunna, "Tobat sareng dibaptis masing-masing dina nami Yesus Kristus pikeun panghampura dosa anjeun, sareng anjeun bakal nampi kurnia Roh Suci - sabab jangji éta pikeun anjeun. jeung pikeun anak-anak maraneh jeung ka dulur-dulur anu jauh, sakur anu disaur ku PANGERAN Allah urang.” (Rasul-rasul 2:38-39) Jalma-jalma anu narima pangandika-Na dibaptis, tuluy bakti kana pangajaran rasul-rasul jeung persekutuan, megat-megat roti jeung ngadoa — jeung unggal jiwa aya rasa sieun, sarta loba mujijat jeung tanda-tanda. dilakukeun ngaliwatan rasul-rasul. ( Rasul 2:41-43 )

Da'wah Al Masih dina kandelna Roh Suci

Salaku Pétrus nuluykeun, anjeunna ngahutbah, "Naon anu diramalkeun ku Allah ku sungut sadaya nabi, yén Kristus-Na bakal sangsara, ku kituna anjeunna kaeusi - ku kituna tobat, sarta balik deui, supaya dosa anjeun bisa mupus kaluar, yén waktu refreshing bisa datang. ti payuneun Gusti.” (Rasul 3:18-20) Waktu rasul-rasul terus dina palayanan jeung nyanghareupan oposisi, maranéhna ngadoa pikeun wani ngomong, ”Gusti, tingali kana ancaman-ancaman maranéhna, mugi abdi-abdi Gusti terus ngucapkeun pangandika Gusti kalayan gagah, bari ngungkabkeun pangandika Gusti. panangan pikeun nyageurkeun, sareng mujijat sareng mujijat dilakukeun ku nami abdi Gusti anu suci, Yesus." (Rasul-rasul 4:29-30) Sanggeus ngadoa, tempat ngumpulna digoyang-goyang, kabeh dipinuhan ku Roh Suci, tuluy ngomongkeun firman Allah kalawan wani. (Rasul 4:31) Dina oposisi tambahan, Pétrus jeung rasul-rasul ngomong, ”Urang kudu nurut ka Allah ti batan ka manusa — Allah karuhun urang geus ngahirupkeun deui Isa, anu ku maraneh dipaehan ku cara ngagantung dina tangkal — Allah ngaluhurkeun Anjeunna di panangan katuhu-Na. salaku Pamingpin sareng Jurusalamet, pikeun masihan tobat ka Israil sareng panghampura dosa - sareng kami janten saksi ngeunaan hal-hal ieu, sareng kitu ogé Roh Suci, anu dipasihkeun ku Allah ka jalma-jalma anu taat ka Mantenna." ( Rasul 5:29-32 )

Konversi urang Samaria 

Nalika Pilipus nguarkeun Injil Kasalametan ngeunaan Karajaan Allah sareng nami Yesus Kristus di kota Samaria sareng ngumumkeun Kristus ka aranjeunna, aranjeunna dibaptis, lalaki boh awéwé. (Rasul 8:12) Rasul-rasul di Yérusalém ngadéngé yén Samaria geus narima firman Allah jeung maranéhna dikirim ka aranjeunna Petrus jeung Yohanes (Rasul 8:14), anu turun sarta ngado'a pikeun maranéhanana yén maranéhna bisa nampa Roh Suci (Rasul 8:15). 8:16), sabab éta henteu acan tumiba ka salah sahiji aranjeunna, tapi aranjeunna ngan ukur dibaptis dina nami Gusti Yesus. (Rasul 8:17) Tuluy maranehna numpangkeun leungeun ka maranehna sarta narima Roh Suci. ( Rasul XNUMX:XNUMX )

Kapir nampi Roh Suci

Nalika Petrus disauran pikeun ngawawarkeun Injil ka bangsa-bangsa sanés, Roh Suci turun ka sadayana anu ngadangukeun pangandika, sareng para palercaya ti antara anu disunat anu sumping sareng Petrus kagum, sabab karunia Roh Suci dicurahkeun ka luar. Kapir - pikeun aranjeunna ngadangu aranjeunna nyarios ku basa sareng ngagungkeun Gusti. (Rasul 10:44-46) Petrus nyatakeun, ”Naha aya anu nahan cai pikeun ngabaptis jalma-jalma ieu, anu parantos nampi Roh Suci sapertos urang?” – sarta anjeunna maréntahkeun aranjeunna dibaptis dina nami Yesus Kristus. (Rasul 10:47-48) Waktu nyaritakeun kajadian ka dulur-dulur saiman di Yérusalém, manéhna ngomong, ”Waktu kuring mimiti nyarita, Roh Suci turun ka maranéhna, saperti ka urang ti mimiti. Jeung kuring inget kecap Gusti, kumaha cenah, 'Yohanes dibaptis ku cai, tapi anjeun bakal dibaptis ku Roh Suci.' – Lamun kitu, lamun Allah maparin kurnia anu sarua ka maranehna sakumaha anu dipaparinkeun ka urang waktu urang percaya ka Gusti Yesus Kristus, saha atuh Kami anu bisa ngahalangan Allah?” (Rasul-rasul 11:15-17) Sanggeus ngadéngé hal éta, maranéhna jempé tur muji ka Allah, saurna, ”Lajeng ka nu lain Yahudi, Allah maparinkeun kaduhung nu ngarah ka hirup.” (Rasul 11:18) Engké, di déwan Yérusalém, Pétrus nyatakeun, ”Allah anu uninga kana manah, maparin kasaksian ka maranéhna, ku cara maparin Roh Suci ka maranéhna, sakumaha anu dipidamelna ka urang, sarta Mantenna teu ngabédakeun antara urang jeung maranéhna. nyucikeun hate ku iman.” (Rasul 15:8-9) Waktu nyebutkeun yén urang Kristen non-Yahudi teu kudu dipiharep nuturkeun Hukum Musa, Pétrus ngomong, ”Ku naon aranjeun nyoba-nyoba ka Allah ku cara masang kuk kana beuheung murid-murid, anu matak ngarareunah. boh bapa urang boh urang geus teu bisa nanggung? Tapi urang percaya yén urang bakal disalametkeun ku kurnia Gusti Yesus, sakumaha aranjeunna bakal." ( Rasul 15:10-11 )

Urang kapir nampi Roh Suci ngaliwatan pelayanan Paulus

Nalika Paulus ngawartakeun Injil, anjeunna mendakan sababaraha murid Yohanes sareng saurna, "Naha anjeun nampi Roh Suci nalika anjeun percanten?" Waleran maranéhanana éta malah teu kadéngé yén aya Roh Suci jeung nu maranéhanana dibaptis kana baptisan Yohanes. ( Rasul 19:1-3 ) Ceuk Paulus, ”Yohanes ngabaptis ku baptisan tobat, nitah jalma-jalma supaya percaya ka nu bakal datang sanggeus manéhna, nya éta Yésus.” (Rasul 19:4) Ngadangu ieu, maranéhna dibaptis dina nami Gusti Yesus sarta nalika Paul geus nempatkeun leungeun-Na kana aranjeunna, Roh Suci turun ka aranjeunna sarta aranjeunna mimiti diomongkeun dina basa jeung prophesying. ( Rasul 19:5-6 )

Kakuatan tina Roh Suci

Urang sadaya anu geus dibaptis kana Kristus Yesus geus dibaptis kana pupusna-Na. (Rum 6:3) Ku sabab kitu urang dikubur bareng jeung Anjeunna ku baptisan kana pupusna, supaya, sakumaha Kristus digugahkeun ti nu maraot ku kamulyaan Rama, urang oge bisa hirup dina kahirupan anyar. (Rum 6:4) Anjeun dikumbah, anjeun disucikeun, anjeun dibenerkeun dina nami Gusti Yesus Kristus sareng ku Roh Allah urang. ( 1 Korinta 6:11 ) Kaasih Allah geus dicurahkeun kana haté urang ngaliwatan Roh Suci anu geus dibikeun ka urang. (Rum 5: 5) Roh ngabantosan urang dina kalemahan urang - sabab urang henteu terang naon anu kedah urang ngadoakeun, tapi Roh maréntahkeun pikeun urang kalayan keluh-kesah anu jero teuing pikeun kecap - anu maluruh manah terang naon anu aya dina pikiran. Roh, sabab Roh intercedes pikeun para wali nurutkeun bakal Allah. (Rum 8:26-27)

Ku kakawasaan Roh Suci, urang loba harepan

Allah pangharepan ngeusi kabungah jeung katengtreman ka jalma-jalma mukmin, supaya ku kakawasaan Roh Suci marubak harepan. ( Rum 15:13 ) Saha nu nyaho pikiran hiji jalma iwal roh jalma éta, nu aya dina dirina? – Kitu ogé teu aya anu ngarti kana pikiran Allah kajaba Roh Allah. (1 Korinta 2:11) Ayeuna urang teu nampi roh dunya, tapi Roh ti Allah, supados urang ngartos hal-hal anu dipasihkeun ku Allah sacara gratis. ( 1 Korinta 2:12 ) Kasaksian jalma-jalma nu percaya téh sabagé surat ti Kristus, ditulis lain ku mangsi tapi ku Roh Allah nu jumeneng. (2 Korinta 3: 3) Ieu mangrupikeun kayakinan anu urang gaduh ku Kristus ka Allah - sanés yén urang cekap dina diri urang sorangan pikeun ngaku naon waé anu asalna ti urang, tapi kacukupan urang ti Allah, anu parantos ngajantenkeun urang cekap pikeun janten menteri. a covenant anyar, lain tina hurup tapi tina Roh. Pikeun hurup maéhan, tapi Roh méré hirup. (2 Korinta 3:4-6) Mantenna anu maparin Roh ka aranjeun jeung midamel mujijat-mujijat di antawis urang, lain ku cara ngalaksanakeun Toret, tapi ku cara ngadenge kalawan iman—sapertos Ibrahim ”anu percaya ka Allah, sarta ku Anjeunna dianggap sabagé Allah. kabeneran.” (Galatia 3:5-6) Kristus nebus urang tina kutukan Toret ku jalan jadi kutukan pikeun urang — sabab geus ditulis kieu, "Sing dilaknat unggal jalma anu digantung dina tangkal" - supaya dina Kristus Yesus berkah Ibrahim. bisa datang ka kapir, ku kituna urang bisa nampa Roh jangji ngaliwatan iman. (Galatia 3:13-14) Naon anu geus dilakonan ku Kristus pikeun nurut bangsa-bangsa lain nya éta ku kakawasaan tanda-tanda jeung mujijat-mujijat — ku kakawasaan Roh Allah. ( Rum 15:18-19 )

Anjeun kedah lahir deui salaku putra Gusti

Saur Yesus, "Satemenna, saleresna, Kami nyarioskeun ka anjeun, upami teu dilahirkeun deui, anjeunna moal tiasa ningali Karajaan Allah - upami teu dilahirkeun tina cai sareng Roh, anjeunna moal tiasa asup ka Karajaan Allah. (Yohanes 3:3-5) Anu dilahirkeun tina daging nyaéta daging, sareng anu dilahirkeun tina Roh nyaéta roh. (Yohanes 3:6) Tong héran ku Kami nyebutkeun, 'Maneh kudu dilahirkeun deui.' (Yohanes 3:7) Angin ngahiliwir ka mana-mana, tuluy kadéngé sorana, tapi teu nyaho ti mana asalna atawa kamana. Kitu deui satiap jalma anu dilahirkeun ku Ruh.” (Yohanes 3:8) Manéhna ogé ngomong, ”Wayahna bakal datang, sarta ayeuna geus datang, waktu nu nyembah sajati bakal nyembah ka Rama ku roh jeung bebeneran, sabab Rama néangan jalma-jalma anu nyembah ka Mantenna. (Yohanes 4:23) Allah teh roh, jeung nu nyembah ka Mantenna kudu ibadah dina roh jeung bebeneran.” (Yohanes 4:24) Lamun hirup nurutkeun daging anjeun bakal maot, tapi lamun ku Roh anjeun maéhan amal awak, anjeun bakal hirup. (Rum 8:13) Pikeun sakabéh anu dipingpin ku Roh Allah, putra Allah. (Rum 8:14)

Roh mangrupikeun kahirupan - adopsi urang salaku putra

Anjeun teu aya dina daging tapi dina Roh, lamun dina kanyataanana Roh Allah dwells di anjeun – Sakur anu teu boga Roh Kristus teu milik manéhna. (Rum 8:9) Tapi lamun Kristus aya dina anjeun, najan awak geus maot alatan dosa, Roh téh hirup alatan amal saleh. (Rum 8:10) Lamun Roh Anjeunna anu ngahirupkeun Yesus ti nu maraot cicing di anjeun, Anjeunna anu ngahudangkeun Kristus Yesus ti nu maraot oge bakal mere hirup ka awak fana anjeun ngaliwatan Roh-Na anu dwells di anjeun. (Rum 8:11) Sanes sumanget perbudakan pikeun sieun deui, tapi Roh ngadopsi salaku murangkalih, anu ku urang sasambat, ”Abba! Bapa!" (Rum 8:15) Roh nyaksian jeung roh urang yén urang téh anak Allah, sarta lamun anak, mangka ahli waris — ahli waris Allah jeung sasama ahli waris jeung Kristus, asal urang sangsara jeung manéhna supaya urang ogé bisa gloryed kalawan. anjeunna. (Rum 8:16-17) Kasangsaraan jaman ayeuna teu patut dibandingkeun jeung kamulyaan nu bakal diungkabkeun - sabab ciptaan nungguan pisan pisan pikeun nembongkeun putra-putra Allah. (Rum 8:18-19) Jalma-jalma anu boga buah pangheulana tina Roh, nyerengeh dina batin nungguan eagerly pikeun diadopsi jadi putra, panebusan awak. (Rum 8:23)

Kaleresan dasar

Titik awal firman Kristus kalebet pondasi tobat tina karya-karya anu maot sareng iman ka Allah sareng doktrin baptisan sareng numpangkeun panangan sareng kebangkitan tina maot sareng pengadilan anu langgeng pikeun jalma-jalma. anu geus turun kana baptisan jeung geus sakecap kurnia ti sawarga jeung geus narima Roh Suci jeung geus sakecap pangandika Allah jeung kakawasaan jaman nu bakal datang. ( Ibrani 6: 1-5 Lamsa ) Dina Yesus urang disunat ku sunat tanpa leungeun, ku putting off awak daging, ku sunat Kristus, sanggeus geus dikubur jeung manéhna dina baptisan, nu urang ogé dihudangkeun. jeung manéhna ngaliwatan iman dina karya kuat Allah, anu geus diangkat manéhna ti nu maraot. (Kolosa 2:11-12) Tobat sareng dibaptis dina nami Yesus Kristus pikeun panghampura dosa anjeun, sareng anjeun bakal nampi kurnia Roh Suci - sabab jangji éta pikeun anjeun sareng pikeun murangkalih anjeun sareng pikeun sadayana anu. jauh, dulur-dulur anu disaur ku PANGERAN Allah urang. ( Rasul 2:38-39 )

Nyarios dina basa sareng ngadoa ku Roh

Ngudag cinta, sarta earnestly mikahayang hadiah spiritual. ( 1 Korinta 14:1 ) Anu nyarita ku basa roh lain nyarita ka manusa tapi ka Allah; keur euweuh understands anjeunna, tapi anjeunna utters mysteries dina Roh. ( 1 Korinta 14:2 ) Urang kabéh kudu nyarita ku basa roh, sabab jalma-jalma nu nyarita ku basa roh bisa ngagedékeun diri. (1 Korinta 14:4) Waktu ngadoa dina basa roh, roh ngadoa tapi pikiran teu hasil. ( 1 Korinta 14:14 ) Naon anu kudu dilakukeun ku kuring? Kuring bakal neneda kalayan sumanget kuring, tapi kuring bakal neneda sareng pikiran kuring ogé; Kuring bakal nyanyi pujian kalayan sumanget kuring, tapi kuring ogé bakal nyanyi kalayan pikiran kuring. ( 1 Korinta 14:15 ) Paulus nganuhunkeun ka Allah lantaran manéhna leuwih loba nyarita dina basa roh ti batan batur. ( 1 Korinta 14:18 ) Ulah ngalarang nyarita ku basa roh. ( 1 Korinta 14:39 )

Ramalan dina Ruh

Urang kedah pisan-pisan mikahayang kado rohani, khususna pikeun nubuat. ( 1 Korinta 14:1 ) Nu nganubuatkeun nyarita ka jalma-jalma pikeun nguatkeun jeung ngajurung jeung ngalilipur maranéhna. ( 1 Korinta 14:3 ) Nu nganubuatkeun ngawangun jamaah saperti nubuat leuwih luhur ti batan nu nyarita ku basa roh. (1 Korinta 14:5) Di garéja leuwih hadé nyarita ku cara nu kaharti pikeun ngadidik batur, ti batan loba kecap ku basa. (1 Korinta 14:19) Ku kituna, lamun sakabeh jamaah ngumpul jeung sakabeh nyarita dina basa, jeung urang luar atawa kafir asup, moal maranéhanana nyebutkeun yén anjeun kaluar pikiran anjeun? ( 1 Korinta 14:23 ) Tapi lamun kabeh nubuat, jeung nu kafir atawa urang luar asup, manéhna dihukum ku kabéh, manéhna disebut pertanggungjawaban ku sadaya, rusiah jantungna diungkabkeun, jeung saterusna, ragrag kana beungeutna, manéhna bakal nyembah ka Allah sareng nyatakeun yén Gusti leres-leres aya di antara anjeun. ( 1 Korinta 14:24-25 ).

Kado ti Roh

Ayeuna aya rupa-rupa karunia, tapi Roh anu sami; jeung aya variétas layanan, tapi Gusti sarua; tur aya rupa-rupa kagiatan, tapi Allah sarua anu empowers aranjeunna sadayana dina sarerea. (1 Korinta 12:4-6) Pikeun unggal mukmin dibéré manifestasi Roh pikeun kapentingan umum. (1 Korinta 12:7) Ngaliwatan Roh, rupa-rupa karunia dipasihkeun, diantarana ngucapkeun hikmat, ngucapkeun pangaweruh, iman, kurnia nyageurkeun, midamel mujijat, nubuat, kamampuan pikeun ngabédakeun roh-roh, rupa-rupa basa, jeung interpretasi basa. ( 1 Korinta 12:8-10 ) Kabéh ieu dikuatkeun ku hiji Roh nu sarua, nu ngabagi-bagi ka unggal pameget masing-masing sakumaha kahayangna. (1 Korinta 12:11) Sabab sakumaha awak hiji jeung anggotana loba, sarta sakabeh anggota awak, sanajan loba, hiji awak, kitu ogé Kristus. (1 Korinta 12:12) Pikeun dina hiji Roh urang percaya dibaptis kana hiji awak — urang Yahudi atawa Yunani, budak atawa merdika — sarta dijieun nginum tina hiji Roh. ( 1 Korinta 12:13 ) Ulah mareuman Roh atawa nganggap hina nubuat, tapi nguji sagalana - nyekel pageuh kana naon alus. ( 1 Tesalonika 5:19-21 ).

Operasi dina Roh Suci

Dina Kristus, urang bakal dieusi ku Allah nampi Napas Suci-Na. (Galatia 3:14) Ku Roh nu disimpen dina urang, urang jadi bait Allah nu hirup. (1 Korinta 3:16) Kahirupan anyar tina Roh nyucikeun urang sareng ngadorong urang dina sagala kabeneran. (Rum 8:10) Ngaliwatan Kristus, Allah ngocorkeun cai Ruh anu hirup ka urang, ngeusi haté urang ku kanyaah, méré urang katengtreman nu luar biasa jeung kabagjaan nu teu bisa dicaritakeun. (Rum 5:5) Urang teu kudu ngaladénan ku kodeu tulisan heubeul, tapi dina kahirupan anyar tina Roh. (Rum 7:6) Urang ogé teu kudu ngajarkeun kecap-kecap hikmah tanpa Roh, supaya salib Kristus dikurangan. (1 Korinta 1:17) Sabalikna, lamun perlu, urang kudu ngadagoan pikeun dipasihan kakawasaan ti Nu Maha Agung. (Lukas 11:13) Roh Suci bakal jadi kakuatan panggerak urang - ngarobah, interceding, jeung empowering urang nurutkeun bakal Allah. (2 Korinta 3:18) Palayanan pikeun nyalametkeun penyembuhan anu mujijat tina benteng-benteng sétan dilaksanakeun ku kakawasaan Roh. (Rasul-rasul 10:38) Nubuat asalna lain tina wasiat manusa, tapi lamun hiji jalma nyarita ti Allah salaku Roh Suci nyadiakeun unction ilahi jeung mawa manéhna sapanjang. ( 2 Petrus 1:21 ) Tanda-tanda jeung kaajaiban diwujudkeun ku kakawasaan Roh. (Rum 15:19) Kandelan sareng ilham urang kedah dikuatkeun ku napas Gusti ieu. (Rasul 4:31) Sanajan bebeneran Firman Allah nyaéta kadaharan padet urang, Roh Allah nyaéta inuman urang. (Epesus 5:18)

Rujukan Tulisan Suci

Lukas 3: 15-16 (ESV) 

Nalika jalma-jalma ngarepkeun, sareng sadayana aya anu naroskeun dina haténa ngeunaan Yohanes, naha anjeunna tiasa janten Al Masih, Yohanes ngajawab ka sadayana, saurna, "Kuring ngabaptis anjeun ku cai, tapi anjeunna anu langkung kuat tibatan kuring sumping, tali tina sendalna saha kuring henteu pantes pikeun dicangreudkeun. Anjeunna bakal ngabaptis anjeun sareng Roh Suci sareng seuneu.

Lukas 3: 21-23 (ESV)

Ayeuna nalika sadaya jalma dibaptis, sareng nalika Yesus ogé parantos dibaptis sareng ngadoa, langit dibuka, sareng Roh Suci turun ka anjeunna dina bentuk awak, siga japati; sareng hiji sora datang ti sawarga, "Anjeun Putra Kami anu dipikacinta; sareng anjeun kuring resep pisan. Yesus, nalika ngamimitian mentri, yuswa sakitar tilu puluh taun.

Lukas 4: 18-19 (ESV) 

 "Ruh Gusti aya ka kuring, sabab anjeunna parantos ngaluuhan kuring pikeun ngembarkeun kabar baik ka jalma miskin. Anjeunna parantos ngutus kuring pikeun ngumumkeun kabébasan ka tawanan sareng paningalian jalma-jalma anu buta, pikeun ngabébaskeun jalma-jalma anu ditindes, pikeun ngumumkeun taun ni'mat Gusti. "

Lukas 11:13 (ESV)

Upami anjeun, anu jahat, terang kumaha masihan kado anu hadé ka murangkalih anjeun, langkung-langkung Rama Surgawi bakal masihan Roh Suci ka jalma anu naros ka Anjeunna! "

Markus 10: 37-40 (ESV)

Sareng aranjeunna nyarios ka anjeunna, "Pasihkeun kami linggih, hiji di katuhu anjeun hiji hiji di kénca anjeun, dina kamulyaan anjeun." Yesus nyarios ka aranjeunna, "Anjeun henteu terang naon anu anjeun naroskeun. Naha anjeun sanggup nginum cangkir anu kuring inum, atanapi dibaptis ku baptisan anu kuring dibaptis? " Sareng aranjeunna nyarios ka anjeunna, "Kami sanggup." Sareng Yesus nyarios ka aranjeunna, "Cangkir anu ku kuring diinum anjeun bakal diinum, sareng ku baptisan anu kuring dibaptis, anjeun bakal dibaptis, tapi pikeun linggih di belah katuhu kuring atanapi di kénca abdi sanés milik kuring, tapi éta pikeun anu parantos disiapkeun. "

Yohanes 1: 29-34 (ESV) 

Isukna anjeunna ningal Yesus sumping ka Anjeunna, teras nyarios, "Ieu Anak Domba Allah, anu mupus dosa dunya! Ieu anjeunna anu ceuk kuring, 'Saatos kuring datang saurang lalaki anu pangkat sateuacan kuring, sabab anjeunna sateuacan kuring.' Kuring sorangan henteu terang anjeunna, tapi pikeun tujuan ieu kuring datang ngabaptis ku cai, supaya anjeunna diturunkeun ka Israil. " Sareng Yohanes nyaksian: "Kuring nempo Roh turun ti sawarga kawas japati, sareng éta tetep aya dina anjeunna. Kuring sorangan henteu terang anjeunna, tapi anjeunna anu ngutus kuring ngabaptis ku cai nyarios ka kuring, 'Anjeunna anu anjeun ningali Roh turun sareng tetep, ieu anu ngabaptis ku Roh Suci.' Sareng kuring parantos ningali sareng nyaksian yén ieu Putra Allah. "

Yohanes 3: 3-8 (ESV)

Yesus ngawaler ka anjeunna, "Leres pisan, saéstuna, kuring nyarios ka anjeun, kecuali lamun lahir deui anjeunna moal tiasa ningali karajaan Allah. " Nikodemus nyarios ka anjeunna, "Kumaha carana lalaki tiasa lahir nalika anjeunna sepuh? Naha anjeunna tiasa lebet kadua kalina kana rahim indungna sareng ngalahir? " Yesus ngawaler, "Saestuna, saéstuna, kuring nyarios ka anjeun, kecuali lamun lahir tina cai sareng Roh, anjeunna moal tiasa lebet ka Karajaan Allah. Anu lahir tina daging nyaéta daging, sareng anu lahir tina Roh nyaéta roh. Entong héran yén kuring nyarios ka anjeun, 'Anjeun kedah dilahirkeun deui.' Angin ngahiliwir ka tempat anu dipikahoyong, sareng anjeun ngadangu sorana, tapi anjeun henteu terang ti mana asalna atanapi dimana kamana. Kitu ogé pikeun saha waé anu lahir tina Roh."

Yohanes 7: 37-39 (ESV)

Dina dinten terakhir tina pésta, dinten anu hébat, Yesus jumeneng sareng sasambat, "Upami aya anu haus, hayu anjeunna sumping ka kuring nginum. Saha anu percaya ka Kami, sakumaha ceuk Kitab Suci, 'Kaluar tina haténa bakal ngalirkeun walungan cai hirup. ' " Ayeuna anjeunna nyarioskeun ngeunaan Roh, anu bakal ditampi ku jalma-jalma anu percanten ka anjeunna, sabab Roh éta henteu acan dipasihkeun, sabab Isa henteu acan dimulyakeun.

Yohanes 14:12 (ESV) 

 "Leres, leres, kuring nyarios ka anjeun, sing saha anu percaya ka kuring ogé bakal ngalakukeun padamelan anu kuring lakukeun; sareng padamelan anu langkung ageung ti ieu anjeunna bakal ngalakukeun, sabab abdi badé ka Bapa.

Yohanes 14: 15-17 (ESV)

"Upami anjeun bogoh ka abdi, anjeun bakal ngajaga paréntah abdi. Sareng kuring bakal naros ka Bapa, sareng anjeunna bakal masihan anjeun Pembantu anu sanés, janten sareng anjeun salamina, bahkan Roh anu leres, anu dunya henteu tiasa nampi, sabab éta henteu ningali anjeunna atanapi henteu terang anjeunna. Anjeun terang anjeunna, sabab anjeunna cicing sareng anjeun sareng bakal aya di anjeun.

Yohanes 14: 25-26 (ESV)

"Hal-hal ieu Kuring parantos nyarios ka anjeun nalika kuring masih sareng anjeun. Tapi Anu Ngabantosan, Roh Suci, anu bakal dikirim Rama ku nami abdi, anjeunna bakal ngajarkeun ka anjeun sagala hal sareng nginget-nginget kana sagala anu parantos dicarioskeun ka anjeun. 

Yohanes 16:7 (ESV)

Sanaos kitu, kuring nyarios leres: éta pikeun kauntungan anjeun kuring angkat, sabab upami kuring henteu angkat, Penolong moal sumping ka anjeun. Tapi upami abdi angkat, kuring bakal ngintun anjeunna ka anjeun

Rasul 1: 4-5 (ESV)

Sareng nalika cicing sareng aranjeunna anjeunna maréntahkeun aranjeunna henteu angkat ti Yérusalém, tapi ngantosan janji Bapa, anu, saurna, "anjeun nguping ti kuring; pikeun Yohanes ngabaptis ku cai, tapi anjeun bakal dibaptis ku Roh Suci moal sababaraha dinten ti ayeuna. "

Rasul 2: 1-4,12-13 (ESV)

Nalika dinten Pentakosta dugi, aranjeunna sadayana sasarengan di hiji tempat. Sareng ujug-ujug aya ti sorga aya sora siga angin ngahiliwir, sareng éta ngeusi sakumna bumi tempat aranjeunna linggih. Sareng ngabagi létah siga seuneu némbongan ka aranjeunna teras ngagantung kana masing-masing. Sareng aranjeunna sadayana dipinuhan ku Roh Suci sareng mimiti nyarios dina basa séjén nalika Roh masihan aranjeunna nyarios... Sareng sadayana héran sareng bingung, nyarios ka anu sanés, "Naon ieu hartosna?" Tapi batur nyindiran ngomong, "Aranjeunna dieusian anggur anyar."

Rasul 2: 16-21 (ESV)

Tapi ieu anu diucapkeun ku nabi Joel:
" 'Sareng dina dinten-dinten akhir bakal aya, Gusti nyatakeun,
yén kuring bakal tuang Roh abdi ka sadaya daging,
sareng putra-putri anjeun bakal ngaramal,
sareng nonoman anjeun bakal ningali visi,
sareng sepuh anjeun bakal impian impian;
komo ka budak lalaki mah budak awéwé
dina waktos éta Kuring bakal tuang sumanget abdi, sareng aranjeunna bakal nubuat.
Sareng kuring bakal nunjukkeun kaajaiban di langit di luhur
sareng tanda-tanda di bumi di handap ieu.
getih, sareng seuneu, sareng uap haseup;
panonpoé bakal robah jadi gelap
sareng bulan ka getih,
sateuacan dinten Gusti sumping, dinten anu hébat sareng megah.
Sareng bakal kajantenan yén saha waé anu nyebat asma Gusti bakal disalametkeun. '

Rasul 2: 36-42 (ESV)

Hayu sadayana kulawarga Israil terang pasti éta Gusti parantos ngajantenkeun anjeunna janten Gusti sareng Kristus, Yesus ieu anu anjeun nyalibkeun. " Ayeuna nalika aranjeunna nguping ieu, aranjeunna keuheul pisan, sareng nyarios ka Pétrus sareng sésana rasul, "Saderek, naon anu kedah urang lakukeun?" Sareng Petrus nyarios ka aranjeunna, "Tobat sareng dibaptiskeun unggal anjeun dina nami Yesus Kristus pikeun pangampunan dosa anjeun, sareng anjeun bakal nampi kurnia Roh Suci. Kusabab jangji pikeun anjeun sareng murangkalih anjeun sareng sadayana anu jauh, saha-saha anu disaur ku Pangéran Allah urang pikeun dirina. " Sareng ku seueur kecap sanésna anjeunna nyakseni sareng teras ngadorong aranjeunna, nyarios, "Nyalametkeun diri anjeun tina generasi anu bengkok ieu." Janten anu nampi pangandika na dibaptis, sareng aya anu nambihan dinten éta sakitar tilu rébu jiwa. Sareng aranjeunna bakti diri ka ajaran rasul sareng silaturahmi, dugi ka ngabagi roti sareng solat.

Rasul 4: 31 (ESV)

Sareng nalika aranjeunna parantos ngadoa, tempat dimana aranjeunna ngariung babarengan digoyang, sareng aranjeunna sadayana dipinuhan ku Roh Suci sareng teras nyarioskeun pangandika Allah kalayan kendel.

Rasul 5: 29-32 (ESV)

Tapi Pétrus sareng rasul ngajawab, "Urang kedah taat ka Allah tibatan ka jalma. Allah karuhun urang ngangkat Yesus, anu anjeun bunuh ku ngagantung anjeunna dina tangkal. Gusti ngagungkeun anjeunna di belah katuhu na salaku Pamimpin sareng Jurusalamet, pikeun masihan tobat ka Israél sareng ngahampura dosa. Sareng kami saksi pikeun hal ieu, sareng Roh anu Suci, anu parantos dipasihkeun ku Gusti ka jalma anu nurut ka anjeunna. "

Rasul 8: 12-17 (ESV)

Tapi nalika aranjeunna percanten ka Pilipus nalika anjeunna ngawartakeun berita anu hadé ngeunaan karajaan Allah sareng nami Yesus Kristus, aranjeunna dibaptis, lalaki sareng awéwé. Bahkan Simon nyalira percaya, sareng saatos dibaptis anjeunna teras sareng Pilipus. Sareng ningali tanda-tanda sareng kaajaiban anu hébat dilakukeun, anjeunna kagum. Ayeuna nalika rasul-rasul di Yerusalem ngadangu yén Samaria nampi kecap Allah, aranjeunna ngutus ka aranjeunna Pétrus sareng Yohanes, anu turun sareng ngado'a pikeun aranjeunna supados aranjeunna nampi Roh Suci, Kusabab anjeunna henteu acan murag kana salah sahiji diantara aranjeunna, tapi aranjeunna nembé dibaptis dina nami Gusti Yesus. Teras aranjeunna neundeun leungeun kana aranjeunna sareng aranjeunna nampi Roh Suci.

Rasul 10: 37-38 (ESV)

anjeun sorangan terang naon anu kajantenan di sakumna Yudéa, mimitian ti Galiléa saatos baptisan anu diumumkeun ku Yohanes: kumaha Gusti ngucap Yesus tina Nasaret ku Roh Suci sareng kakuatan. Anjeunna milampah ngalaksanakeun kahadéan sareng nyageurkeun sadayana anu ditindas ku setan, sabab Gusti sareng anjeunna.

Rasul 10: 44-48 (ESV)

Nalika Pétrus masih nyarioskeun hal-hal ieu, Roh Suci murag ka sadayana anu nguping éta kecap. Sareng jalma-jalma anu iman ti anu disunatan anu sumping sareng Pétrus kagum, sabab kurnia Roh Suci dituang ka bangsa sanés ogé. Pikeun aranjeunna nguping aranjeunna nyarios dina basa ibu sareng muji ka Gusti. Teras Petrus nyatakeun, "Naha aya anu nahan cai pikeun ngabaptis jalma-jalma ieu, anu parantos nampi Roh Suci sapertos urang?"Sareng anjeunna maréntahkeun aranjeunna supaya dibaptis dina nami Yesus Kristus ... 

Rasul 11: 15-18 (ESV)

Nalika kuring mimiti nyarios, Roh Suci turun ka aranjeunna sapertos anu ti mimiti urang. Sareng kuring émut kana pangandika Gusti, kumaha anjeunna nyarios, 'Yohanes ngabaptis ku cai, tapi anjeun bakal dibaptis ku Roh Suci. ' Upami kitu Gusti masihan kado anu sami pikeun aranjeunna sakumaha anu anjeunna pasihkeun ka kami nalika urang percanten ka Gusti Yesus Kristus, saha kuring anu kuring tiasa nangtung di jalan Allah? " Nalika aranjeunna ngadangu hal ieu aranjeunna jempé. Sareng aranjeunna ngagungkeun Gusti, nyarios, "Maka ka bangsa-bangsa sanés ogé Allah parantos mikeun tobat anu nyababkeun kahirupan."

Rasul 15: 8-11 (ESV)

Sareng Gusti, saha anu terang manah, nyakseni ka aranjeunna, kalayan masihan aranjeunna Roh Suci sakumaha anu anjeunna ka urang, sareng anjeunna henteu ngabeda antara kami sareng aranjeunna, parantos ngabersihkeun haténa ku iman. Ayeuna, ku sabab kitu, naha anjeun nyobaan Gusti Allah ku nempatkeun paku dina beuheung murid anu henteu karuhun urang atanapi urang ogé teu sanggup nahan? Tapi kami yakin yén kami bakal disalametkeun ku kurnia Gusti Yesus, sapertos anu bakal aranjeunna. "

Rasul 19: 2-7 (ESV)

Sareng saurna ka aranjeunna, "Naha anjeun nampi Roh Suci nalika percanten?" Sareng aranjeunna nyarios, "Henteu, kami bahkan henteu kantos nguping yén aya Roh Suci." Sareng saurna, "Kana naon maka anjeun dibaptis?" Aranjeunna nyarios, "Kana baptisan Yohanes." Sareng Paulus nyarios, "Yohanes ngabaptis ku baptisan tobat, nyarios ka jalma-jalma pikeun percanten ka anu bakal datang saatos anjeunna, nyaéta Yesus." Ngadangu ieu, aranjeunna dibaptis dina nami Gusti Yesus. Sareng Paulus ngasongkeun panangan ka aranjeunna, Roh Suci sumping kana aranjeunna, sareng aranjeunna mimiti nyarios dina basa sareng nubuat. Aya sakitar dua belas lalaki sadayana. 

Rum 6: 2-4 (ESV)

Kumaha urang anu maot kana dosa tetep hirup di dinya? anjeun henteu terang yén urang sadayana anu parantos dibaptis kana Kristus Yesus dibaptis kana pupusna? Maka urang dikubur sareng anjeunna ku baptisan kana maot, supados, sapertos Kristus parantos dihirupkeun tina pupus ku kamulyaan Rama, urang ogé panginten tiasa lumampah dina kahirupan anyar.

Rum 5: 5 (ESV)

sareng ngarep-ngarep henteu ngajantenkeun urang éra, sabab kaasih Gusti parantos dituang kana jero hate urang ku Roh Suci anu parantos dipasihkeun ka urang.

Rum 8: 9-11 (ESV)

Anjeun, kumaha oge, sanés dina daging tapi dina Ruh, upami nyatana Ruh Allah dumuk di anjeun. Saha waé anu henteu ngagaduhan Roh Kristus sanés milik anjeunna. Tapi upami Kristus aya di anjeun, sanaos awakna paéh kusabab dosa, Roh hirup sabab kabeneran. Upami Roh anjeunna anu ngahudangkeun Yesus tina maot cicing di anjeun, anjeunna anu ngahirupkeun Kristus Yesus tina maot ogé bakal masihan kahirupan pikeun awak fana anjeun ku Roh-Na anu cicing di anjeun.

Rum 8: 14-17 (ESV)

keur sadayana anu dipimpin ku Ruh Allah mangrupakeun putra-putra Gusti. Pikeun anjeun henteu nampi sumanget perbudakan murag deui kana sieun, tapi anjeun parantos nampi Roh angkat salaku putra, ku saha kami sasambat, "Abba! Bapa!" Roh nyalira nyakseni ku sumanget urang yén urang téh putra-putra Gusti, sareng upami murangkalih, maka ahli waris — ahli waris Allah sareng sasama ahli waris sareng Kristus, upami urang sangsara sareng anjeunna supados urang ogé tiasa dimulyakeun sareng anjeunna.

Rum 8: 22-23 (ESV)

Pikeun urang terang yén sakumna ciptaan parantos ngerang babarengan dina ngilu ngalahirkeun dugi ka ayeuna. Sareng sanés ngan ukur ciptaan, tapi urang sorangan, anu ngagaduhan buah anu tiheula tina Roh, ngahégak bathin nalika urang ngantosan pisan ka anak angkat, panebusan awak urang.

Rum 8: 26-27 (ESV)

Kitu ogé sumanget ngabantosan urang dina kalemahan urang. Pikeun urang henteu terang naon anu kedah didoakeun sakumaha kuduna, tapi Roh nyalira intercedes pikeun urang sareng erangan teuing jero pikeun kecap. Sareng anjeunna anu milarian haté terang naon anu dipikiran ku Roh, sabab Roh intercedes pikeun para wali numutkeun kahoyong Gusti.

Rum 15: 13-19 (ESV) 

Mugia Gusti anu miharep ngeusian anjeun ku sagala kabagjaan sareng perdamaian dina percanten, supaya ku kakuatan Roh Suci anjeun bisa loba harepan. Kuring sorangan yakin ngeunaan anjeun, dulur-dulur, yén anjeun sorangan pinuh ku kahadéan, dipinuhan ku sagala élmu jeung bisa silih ajar. Tapi dina sababaraha hal kuring parantos nyerat pisan ka anjeun ku pangeling-eling, kusabab kurnia anu dipasihan ku Gusti ka abdi janten menteri Kristus Yesus ka bangsa-bangsa sanés dina jasa imam tina Injil Allah, sahingga maturan Urang kapir tiasa ditampi, kasucikeun ku Roh Suci. Dina Kristus Yesus, maka, kuring boga alesan pikeun reueus kana padamelan kuring pikeun Gusti. Kusabab kuring moal wani nyarios nanaon kecuali naon anu parantos dilakukeun ku Kristus ngalangkungan kuring pikeun ngabantosan bangsa-bangsa sanés—ku kecap sareng kalakuan, ku kakuatan tanda sareng kaajaiban, ku kakuatan Roh Allah—Jadi ti Yérusalém sareng sapanjang jalan ka Illyricum kuring parantos ngalaksanakeun pelayanan Injil Al Masih;

1 Korinta 2: 10-12 (ESV)

Hal-hal ieu ku Allah parantos diwahyukeun ka urang ku Roh. Pikeun Roh maluruh sagalana, sanajan bojong Gusti. Pikeun saha anu terang pikiran hiji jalma kecuali sumanget jalma éta, anu aya dina dirina? Kitu ogé teu aya anu ngarti kana pipikiran Gusti kajaba Ruh Allah. Ayeuna urang henteu nampi roh dunya, tapi Roh anu ti Gusti, supados urang terang hal-hal anu ku Gusti dipasihkeun ku gratis.

1 Korinta 6:11 (ESV)

Tapi anjeun dikumbah, anjeun disucikeun, anjeun diyakinkeun dina nami Gusti Yesus Kristus sareng ku Roh Allah urang.

1 Korinta 12: 4-11 (ESV)

Ayeuna aya rupa-rupa kado, tapi Roh anu sami; sareng aya rupa-rupa palayanan, tapi sami Gusti; sareng aya rupa-rupa kagiatan, tapi éta Gusti anu sami anu nguatkeun aranjeunna sadayana di unggal jalma. Pikeun masing-masing dipasihan manifestasi tina Roh pikeun kapentingan umum. Pikeun anu saurang dipasihkeun ku Roh anu ngucapkeun hikmah, sareng anu sanés ngucapkeun ilmu numutkeun ka Roh anu sami, ka anu sanés iman ku Roh anu sami, ka hadiah anu sanés tina penyembuhan ku hiji Roh, ka anu sanés damel mujijat , kana ramalan anu sanés, anu sanés kamampuan pikeun ngabédakeun antara roh, ka anu sanés rupa-rupa basa, sareng anu sanés nafsirkeun basa. Sadaya ieu diberdayakeun ku hiji sareng Roh anu sami, anu ngabagi masing-masing masing-masing sakumaha anu dipikahoyongna.

1 Korinta 14: 1-5 (ESV)

Ngudag cinta, sareng ngarep-ngarep pisan karunia rohani, khususna anjeun tiasa ramalan. Pikeun sing saha anu nyarios dina basa ibu henteu nyarios ka manusa tapi ka Gusti; sabab moal aya anu ngartos anjeunna, tapi anjeunna ngucapkeun misteri dina Roh. Di sisi anu sanésna, jalma anu ngadugikeun nyarios ka jalma-jalma pikeun panguatan sareng dorongan sareng penghiburanana. Anu nyarios ku basa létah ngawangun dirina, tapi anu ngadugikeun ngawangun garéja. Ayeuna kuring hoyong anjeun sadayana nyarios ku basa-basa, tapi bahkan langkung ngarasula. Anu prophesies langkung ageung tibatan anu nyarios ku basa, kecuali upami aya anu nafsirkeun, supados gareja tiasa ngawangun.

1 Korinta 14: 13-18 (ESV)

Ku alatan éta, jalma anu nyarios ku basa ibu kedah ngadoa supados anjeunna tiasa nafsirkeun. Pikeun lamun kuring ngadoa ku basa, sumanget kuring ngadoa tapi pikiran kuring henteu ngahasilkeun buah. Naon anu kuring kedah lakukeun? Kuring bakal neneda sareng sumanget, tapi kuring ogé bakal neneda sareng pikiran kuring; abdi bakal nyanyi puji kalayan sumanget, tapi kuring ogé bakal nyanyi sareng pipikiran. Upami teu kitu, upami anjeun sukur ku sumanget anjeun, kumaha carana saha waé anu jabatanana jalma luar nyarios "Amin" pikeun sukur anjeun nalika anjeunna henteu terang naon anu anjeun carioskeun? Pikeun anjeun tiasa masihan nuhun, tapi anu sanésna henteu nuju ngawangun. Abdi hatur nuhun ka Gusti Allah yén kuring nyarios basa sanés langkung ti anjeun sadayana.

2 Korinta 3: 2-6 (ESV)

Anjeun sorangan nyaéta surat rekomendasi kami, ditulis dina haté kami, pikeun dipikanyaho sareng dibaca ku sadayana. Sareng anjeun nunjukkeun yén anjeun serat ti Kristus anu ditepikeun ku kami, anu ditulis henteu nganggo mangsi tapi ku Ruh Allah anu hirup, sanés dina batu batu tapi dina tablet haté manusa. Kitu kayakinan anu dipimilik ku urang ku Kristus ka Allah. Sanés urang cekap dina diri urang sorangan pikeun ngaku naon waé anu asalna ti kami, tapi kacukupan urang ti Gusti, anu parantos ngajantenkeun urang cekap janten menteri perjanjian anu sanés, sanés tina serat tapi ti Roh. Pikeun suratna maéhan, tapi Roh anu ngahirupkeun.

Galata 3: 5 (ESV) 

 Naha anjeunna anu nyayogikeun Roh ka anjeun sareng damel kaajaiban di antara anjeun ngalakukeun éta ku karya hukum, atanapi ku ngadangukeun kalayan iman-

Galata 3: 13-14 (ESV) 

Kristus ngaleupaskeun urang tina laknat hukum ku janten laknat pikeun urang - sabab aya tulisan, "Dikutuk saha jalma anu digantung dina tangkal" - sahingga dina Kristus Yesus berkah Ibrahim tiasa sumping ka bangsa-bangsa sanés, janten yén urang tiasa nampi Roh anu dijangjikeun ngalangkungan iman.

Kolosa 2: 11-14 (ESV)

"Dina anjeunna ogé anjeun disunat sareng nyunatan anu henteu dilakukeun ku panangan, ku cara miceun awak daging, ku sunatan Kristus, parantos dikubur sareng anjeunna dina baptisan, di mana anjeun ogé digedékeun sareng anjeunna ngalangkungan kapercayaan kana perkawis Gusti anu kuat, Anu ngahirupkeun anjeunna tina maot. Sareng anjeun, anu maot dina ngalanggar hukum anjeun sareng henteu disunat tina daging anjeun, Gusti ngahirupkeun sareng anjeunna, parantos ngahampura urang sadaya kalepatan urang, ku ngabatalkeun catetan hutang anu nangtung ngalawan kami kalayan tuntutan hukumna. Ieu anjeunna sisihkan, dipaku kana kayu salib. "

Ibrani 6: 1-8 (Aramaic Peshitta, Lamsa)

1 Ku sabab eta, hayu urang ninggalkeun kecap dasar Kristus, sareng hayu urang teraskeun kana kasampurnaan. Naha anjeun deui nempatkeun dasar sejen pikeun tobat tina amal kaliwat jeung pikeun iman ka Allah? 2 Jeung pikeun doktrin baptisan jeung pikeun numpangkeun leungeun jeung pikeun hudangkeun nu maraot jeung pikeun pangadilan langgeng? 3 Upami Gusti ngijinkeun, urang bakal ngalakukeun ieu. 4 Tapi hal ieu mustahil pikeun jalma anu pernah dibaptis 5 sareng parantos ngaraosan kurnia ti sawarga sareng parantos nampi Roh Suci, sareng parantos ngaraosan firman Allah anu saé sareng kakawasaan dunya anu bakal datang., 6 Pikeun, pikeun maranehna dosa deui jeung jadi renewed deui ku tobat, maranéhanana crucify Putra Allah kadua kalina jeung nempatkeun manéhna muka éra. 7 Pikeun bumi anu nginum cai hujan anu seueur pisan ka dinya, sareng ngahasilkeun pepelakan anu mangpaat pikeun anu dipelakan, nampi berkah ti Allah; 8 Tapi upama melak cucuk jeung cucuk, eta teh ditolak jeung teu jauh tina dihukum; sarta ahirna pepelakan ieu bakal kaduruk.