Yesus, Al Masih
Yesus, Al Masih

Yesus, Al Masih

Yesus Al Masih

Dina waktuna anu pas, Allah ngangkat hamba-Na Yesus (Yeshua) pikeun mulangkeun jalma-jalma tina kajahatanna, (Rasul-rasul 3:26) sakumaha saur Musa, "Gusti Allah anjeun bakal ngangkat nabi sapertos kuring pikeun anjeun ti umat anjeun sorangan. . Anjeun kedah ngadangukeun naon anu anjeunna nyarioskeun ka anjeun. Sing saha jalma-jalma anu henteu ngaregepkeun ka eta nabi bakal ditumpes ti jalma-jalma.” (Rasul 3:22-23) Anjeunna teh pilihan Allah, putra anu ku Allah diparentahkeun pikeun urang ngadangukeun. (Lukas 9:35) Mantenna sumping pikeun mukakeun panon urang, supaya urang bisa balik ti nu poek jadi caang jeung tina kakawasaan Iblis ka Allah, supaya urang bisa meunang panghampura dosa jeung tempat di antara jalma-jalma nu geus disucikeun ku iman ka Mantenna. . (Rasul 26:18) Mantenna maréntahkeun saksi-saksina pikeun ngawawar ka jalma-jalma sarta méré kasaksian yén manéhna téh nu ditunjuk ku Allah pikeun jadi hakim nu hirup jeung nu maraot. ( Rasul 10:42 )

Yesus teu ngalakukeun nanaon on otoritas sorangan, tapi ngalakukeun eta hal sakumaha Rama ngajarkeun anjeunna, paribasa, "Kuring teu neangan kahayang sorangan tapi bakal anjeunna anu ngutus kuring" (Yohanes 5:30). Janten lalaki anu ku Rama disucikeun sareng diutus ka dunya, anjeunna henteu ngahina yén anjeunna satunggal sareng Bapa. (Yohanes 10:35-36) Sarta manéhna geus ngalaksanakeun pagawéan nu dipaparinkeun ku Bapa. (Yohanes 17:4) Kitu ogé urang kudu jadi satunggal jeung Allah, disampurnakeun dina kasatunggalan, sakumaha Kristus satunggal jeung Bapa, lain ti dunya ieu. (Yohanes 17:22-23)

Yesus teh lalaki ieu attested ku Allah ku karya perkasa jeung mujijat jeung tanda yén Allah geus dipigawé ngaliwatan manéhna. (Rasul 2:22) Pikeun Gusti anointed Yesus urang Nasaret jeung Roh Suci jeung jeung kakuatan, sarta manéhna indit sabudeureun ngalakonan hade jeung nyageurkeun sakabeh jalma anu tertindas ku Iblis, pikeun Allah jeung manéhna. (Rasul 10:38) Manéhna dipaéhan, tapi Allah ngangkat manéhna dina poé katilu jeung ngidinan manéhna muncul. (Rasul 2:32) Sanggeus dipasrahkeun dumasar kana rencana anu pasti sareng kanyahoan Allah, (Rasul 2:23) Anjeunna ayeuna diluhurkeun di sisi katuhu Allah (Rasul 2:33) ku sabab éta Bapa parantos ngajantenkeun anjeunna Gusti sareng Kristus. . ( Rasul 2:36 ) Sawarga geus narima manéhna nepi ka mangsa restorasi tina sagala hal ngeunaan Allah diomongkeun ku sungut nabi-Na suci ti jaman baheula. ( Rasul 3:21 )

Ieu teh hirup langgeng, urang bisa nyaho hiji-hijina Allah sajati, jeung Kristus Yesus anu geus dikirim. (Yohanes 17:3) Putra Manusa diangkat, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna meunang hirup langgeng. Sabab kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng. (Yohanes 3:14-16) Mantenna jalan, bebeneran, jeung kahirupan. Taya sahijieun datang ka Rama iwal ngaliwatan manéhna. (Yohanes 14:6) Sareng di handapeun langit teu aya nami sanés anu dipasihkeun ka manusa pikeun urang salamet. ( Rasul 4:12 ) Ka Putra Manusa, Allah geus ngégél-Na. (Yohanes 6:27) Ka Anjeunna sadaya nabi nyaksian yén saha waé anu percaya ka Anjeunna nampi panghampura dosa. ( Rasul 10:43 )

Allah Jurusalamet urang, kahayang sakabeh jalma disalametkeun jeung datang ka pangaweruh bebeneran. Pikeun aya hiji Allah, jeung aya hiji mediator antara Allah jeung manusa, lalaki Kristus Yesus, anu geus masrahkeun dirina minangka tebusan pikeun sakabéh. ( 1 Timoteus 2:4-6 ) Nu jadi perantara ngalibatkeun leuwih ti hiji pihak, padahal Allah teh hiji, (Galatia 3:20) Kristus henteu ngaluhurkeun dirina pikeun dijadikeun imam agung, tapi diangkat ku nu nyebutkeun. ka anjeunna, "Anjeun putra abdi, dinten ieu abdi geus begotten anjeun". (Ibrani 5:5) Pikeun unggal imam agung anu dipilih ti antara manusa ditunjuk pikeun ngalaksanakeun atas nama manusa dina hubungan ka Allah, pikeun nawiskeun hadiah sareng kurban pikeun dosa. ( Ibrani 5:1 ) Yésus, nu jadi mediator tina hiji perjangjian anyar, geus ngabébaskeun urang tina dosa ku getih-Na sorangan. (Wahyu 1:5)

Salaku Rama hirup, Yesus hirup kusabab Rama, ku kituna anu datang ka Anjeunna bakal hirup jeung dihudangkeun dina poé ahir. (Yohanes 6:57) Bakal datang waktuna jalma-jalma nu geus maraot bakal ngadéngé sora Putra Allah, jeung nu ngadéngéna bakal hirup. teu aya, jadi anjeunna geus dibikeun putra ogé boga hirup dina dirina pikeun mawa jeung manehna anu geus fallen sare. ( Yoh. 5:25 ) Bapa geus méré wewenang ka Putra-Na pikeun sakabéh jalma, pikeun méré hirup langgeng. (Yohanes 5:26) Sarta manéhna geus dibéré wewenang pikeun ngalaksanakeun hukuman, sabab manéhna téh Putra Manusa. (Yohanes 17:2)

Manusa kahiji, Adam, jadi jiwa nu hirup. Adam anu terakhir janten roh anu masihan kahirupan. (1 Korinta 15:45) Dosa asup ka dunya ngaliwatan hiji jalma, jeung maot ngaliwatan dosa, jadi maot sumebar ka sakabeh jalma — komo ka jalma-jalma anu henteu ngalakukeun dosa dina sasaruaan tina ngalanggar Adam, anu mangrupikeun jinis anjeunna anu. éta datang. (Rum 5:12-14) Saperti halna ku kalakuan teu patuh hiji jalma, loba nu jadi jelema dosa, kitu ogé ku nurut hiji jalma loba nu jadi bener. (Rum 5:19) Ku sabab ku hiji jalma maot, ku hiji jalma ogé dihudangkeun deui anu maraot. Pikeun sakumaha dina Adam sadayana maot kitu ogé dina Kristus sadayana bakal dihirupkeun. ( 1 Korinta 15:21-22 ) Dina waktuna nu geus ditangtukeun, jalma-jalma nu geus maraot dina Kristus bakal dihirupkeun deui nu teu bisa ruksak; fana bakal ngagem kalanggengan. ( 1 Korinta 15:53-54 ) Saperti urang boga gambar manusa tina lebu, urang ogé bakal mawa gambar lalaki sawarga. (1 Korinta 15:49)

Langit eksis lila pisan, jeung bumi diwangun ku firman Allah. (2 Petrus 3:5) Ti mimiti dunya diciptakeun, akal aya sareng Rama sareng sagala hal diciptakeun ku anjeunna. (Yohanes 1:1-3) Dina mangsa nu pinuh ku Firman Allah, kahirupan diwujudkeun, jeung kahirupan ieu jadi cahaya manusa. (Yohanes 1:4) Nurutkeun tujuan langgeng nu geus diwujudkeun ku Allah dina Kristus Yesus, Gusti urang, urang ngumumkeun rencana misteri nu disumputkeun pikeun umur-umur di Allah anu nyiptakeun sagala hal, salaku rencana pikeun fullness waktu pikeun ngahijikeun sagala hal. ka dirina sorangan. (Epesus 1:9-10) Ku Firman Ilahi, langit jeung bumi nu ayeuna aya disimpen keur seuneu, diteundeun nepi ka poé pangadilan jeung karuksakan nu durhaka. Pangéran sabar pikeun nedunan jangji-Na, henteu miharep yén aya anu binasa, tapi sadayana kedah tobat. ( 2 Petrus 3:7-9 )

Kasaksian Yesus nyaéta sumanget nubuat. (Wahyu 19:10) Anu disebut satia jeung bener, dina kaadilan bakal ngahukum jeung perang. (Wahyu 19:11) Ngaran anu ku manéhna disebut nyaéta Firman Allah jeung balad-balad sawarga bakal nuturkeun manéhna. Ti sungut-Na bakal kaluar pedang seukeut jeung nu bisa neunggeul bangsa-bangsa, sarta anjeunna bakal marentah aranjeunna. Mantenna bakal napak kana pamekan anggur tina amarah murka Allah Nu Maha Kawasa. (Wahyu 19:13-15) Manéhna kudu maréntah nepi ka maréntahkeun kabéh musuh-musuhna dina sampéan-Na; kaasup maot sorangan. ( 1 Korinta 15:25-26 ) Saterusna datang ahir, waktu manéhna delivers karajaan ka Allah Rama sanggeus ngancurkeun unggal aturan jeung unggal otoritas jeung kakawasaan. ( 1 Korinta 15:24 ) Tungtungna, nalika sagala hal geus tunduk ka Mantenna, maka Putra sorangan ogé bakal tunduk ka Anjeunna anu nempatkeun sagala hal dina kaayaan Mantenna, supaya Allah jadi sagala rupa. ( 1 Korinta 15:28 ) Poéna Yéhuwa bakal datang, tuluy langit bakal sirna kalayan gumuruh, sarta langit-langit bakal kaduruk nepi ka leyur. (2 Petrus 3:10) Tapi numutkeun jangji-Na, urang ngarep-ngarep langit anyar sareng bumi anyar tempat kabeneran hirup. ( 2 Petrus 3:13 )

Yesus teh firstborn leuwih sagala ciptaan. ( Kolosa 1:15 ) Bapa téh resepeun pikeun ngadamaikeun sagala hal jeung dirina ngaliwatan manéhna. (Kolosa 1:19-20) Ayeuna ngaliwatan Kristus Yésus urang aya. (1 Korinta 8:6) Sabab Allah geus nempatkeun sagala hal dina kaayaan suku-Na. ( 1 Korinta 15:27 ) Mantenna nu mimiti, nu cikal ti nu maraot, ku kituna Mantenna bakal jadi pangheulana dina sagala hal. (Kolosa 1:18) Mantenna geus maot, hirup salalanggengna, sarta boga konci Maot jeung Hades. (Wahyu 1:17-18) Singa ti kaom Yuda, akar Daud, geus éléh. (Wahyu 5:5) Ka Mantenna anu geus ngajadikeun urang hiji karajaan, imam ka Allah Rama-Na, kamulyaan jeung kakawasaan salawasna. (Wahyu 1:6) Bagja raja anu sumping dina nami Yéhuwa! (Lukas 19:38)

Aya hiji Allah, Rama anu ti mana sagala hal jeung keur saha urang aya, sarta aya hiji Gusti, Yesus Kristus, ngaliwatan saha urang aya. ( 1 Korinta 8:6 ) Bapa nyaah ka Putra jeung geus masrahkeun sagala hal ka panangan-Na. (Yohanes 3:35) Sing saha anu percaya ka Putra-Na bakal meunang hirup langgeng; Saha waé anu henteu nurut ka Putra, moal ningali kahirupan, tapi murka Allah tetep aya dina anjeunna. ( Yoh. 3:36 ) Malah ayeuna mah, kampakna geus diteundeun dina akar tangkal. Ku sabab kitu, unggal tangkal anu henteu ngahasilkeun buah anu saé ditegor sareng dialungkeun kana seuneu. (Lukas 3:9) Pikeun disalametkeun tina umur anu dikutuk ieu sareng nampi jangji Roh Suci, urang kedah tobat sareng dibaptis dina nami Yesus Kristus pikeun panghampura dosa-dosa urang. (Rasul 2:38) Manéhna nyaéta nu ngabaptis ku Roh Suci jeung ku seuneu. (Lukas 3:16) Ngaliwatan anjeunna urang diadopsi salaku putra (Galatia 4:4-5) sareng warisan dina Karajaan Gusti urang sareng Kristus anu bakal datang, ku kituna urang ngawartakeun, "Waktosna parantos genap, sareng Karajaan Allah bakal sumping. geus deukeut, tobat jeung percaya Injil.” (Markus 1:15)